อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ทรงเปิดโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุที่โรงงานหลวงฯ ฝาง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุ โรงงานหลวงฯ ฝาง จ.เชียงใหม่ พุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 14.23 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุ ณ โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืชโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงาน ลูกจ้าง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย ทอดพระเนตรโรงคัดบรรจุ เสด็จฯ ไปยังโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม หลังที่ 14 จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปยังโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม หลังที่ 10 จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรธนาคารน้ำผิวดิน ทอดพระเนตรแปลงทดลองและสาธิตกลางแจ้ง ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ดอกสีขาว จำนวน 1 ต้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืชการนี้ได้ทอดพระเนตรห้องเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์พืชปลอดโรค ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา (Molecular Laboratory) ทรงตรวจสอบโรคพืชด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา (RNA) ทอดพระเนตรหลังคากันฝนแปลงปลูกสตอรว์เบอร์รีในพื้นที่ลาดเอียง ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ โดยรอบอาคารโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังโรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เสด็จขึ้นชั้น 3 โดยลิฟท์ เสด็จเข้าห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ เสวยพระกระยาหารกลางวัน เสด็จลงชั้น 1 โดยลิฟท์ ทรงเยี่ยมพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนที่เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ชานพักโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช จากนั้นฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะหน่วยงานราชการและเอกชน ที่ร่วมสนับสนุน โครงการ จำนวน 2 ชุด แล้วเสด็จฯ กลับสำหรับโครงการพัฒนาการผลิตสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงคัดบรรจุ ณ โรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เกิดจากผลผลิตสตรอว์เบอร์รีที่ปลูกในแปลงธรรมชาติ ตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน มีอัตราผลผลิตเสียหายจำนวนมาก จากสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงถูกแมลงศัตรูพืชทำลาย และเป็นโรคพืช อีกทั้งเกษตรกรผลิตต้นพันธุ์เอง ในแต่ละฤดูกาลจึงทำให้ต้นพันธุ์ที่ใช้ ไม่ปลอดโรค แสดงลักษณะด้อย ให้ผลผลิตตกต่ำ มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรข้างต้นจึงดำเนินการสร้างโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช เพื่อผลิตต้นพันธุ์สตรอว์เบอร์รีปลอดโรค พัฒนาเทคนิคและวิธีการต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการเกษตร ในการเพิ่มปริมาณ และคุณภาพผลผลิต รวมถึงการปรับปรุงพันธุ์สตอรว์เบอร์รีเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนที่ดิน ภายในบริเวณโรงปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม จำนวน 14 หลัง ให้กับกลุ่มเกษตรกรทำสวนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างโรงเรือนดังกล่าว ปี พ.ศ.2562 เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเกษตร จากบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เข้าร่วมโครงการทดลองการผลิตสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม จำนวน 6 ราย โดยใช้พื้นที่ในโรงเรือน เพื่อทดลองเพาะปลูก จำนวน 10 หลัง และบริษัทฯ ใช้พื้นที่โรงเรือน จำนวน 4 หลัง เพื่อทดลองปลูกสตรอว์เบอร์รีที่ได้ปรับปรุงสายพันธุ์สำหรับโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม ออกแบบเป็นอาคารหลังคาโค้งคลุมพลาสติกแบบน็อคดาวน์ มีจำนวนทั้งหมด 14 หลัง บนที่ดิน 13 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอยโดยรวม 5,376 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 46,430,000 บาท และโรงคัดบรรจุ สร้างตามมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) หรือการปฏิบัติการที่ดีในการผลิตอาหาร โดยอาคารถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ที่ได้นำรูปแบบอาคารบ้านเรือนภายในชุมชนโดยรอบมาเป็นแรงบันดาลใจ มีความเรียบง่ายและสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีพื้นที่ใช้สอยโดยรวม 240 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 17,660,000 บาท.