อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

'ในหลวง-พระราชินี' ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) และทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.52 น.


เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 24 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) และทอดพระเนตรการดำเนินงานสระบ่อดินขาว อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ 

หลังเสด็จเข้าอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป (ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย) ประธานอุโบสถ แล้วเสด็จออกจากอุโบสถ ทรงพระดำเนินไปยังพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว เสด็จฯ ไปยังที่ตั้งองค์ผ้าป่า ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ทรงกล่าวคำถวายผ้าป่า แล้วทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่ตั้งอยู่หน้าองค์ผ้าป่า ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ พระครูนิวัฐปัญญากร (สมศักดิ์  ปญฺญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดช่องแค พิจารณาผ้าป่า จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระครูนิวัฐปัญญากร (สมศักดิ์  ปญฺญาสิริ) เจ้าอาวาส วัดช่องแค (หลวงพ่อพรหม) ถวายรูปหล่อหลวงพ่อพรหมเนื้อสัมฤทธิ์ แหวนหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคำ และเหรียญหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายแหวนหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคำแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับหน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี และกรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลและสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยตรวจให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางตา รวมถึงให้บริการตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราซาวด์ ตรวจเฉพาะทางโรคหัวใจ ตรวจด้านทันตกรรม และกายภาพบำบัด แก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ และราษฎรในพื้นที่   ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยถึงอาการเจ็บป่วย พร้อมทั้งพระราชทานยาชุดพระราชทาน และเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎร โดยมีเมนู กวยจั๊บน้ำข้น ข้าวผัด ผัดพริกหมู ผัดพริกเผาหมูสับ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

จากนั้นทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ซึ่งมีทั้งราษฎรจากอำเภอต่างๆ ใน จ.นครสวรรค์ และมาจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินผ่าน ราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ถวายพระพรอย่างกึกก้อง และโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มาชูขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กับทั้งยังได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งทรงร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับราษฎรอย่างไม่ทรงถือพระองค์ เมื่อสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังสระบ่อดินขาว ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 766 ไร่ 75 ตารางวา โดยเป็นสระกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ หรือ บ่อดินขาว ซึ่งมีพื้นที่บ่อประมาณ 23 ไร่ จัดสรรให้ประชาชนเช่าเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตร โดยแบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 200 ไร่ และพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 276 ไร่ รวมจำนวน 476 ไร่ โดยสภาพในปัจจุบันมีสภาพแห้ง เนื่องจากมีการขยายเขตเส้นทางรถไฟทำให้น้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาวงษ์ไม่สามารถลงสระบ่อดินขาวได้ ประกอบกับการสูบน้ำจากคลองชัยนาท - ป่าสัก ท่อส่งมีขนาดเล็กเพียง 3 นิ้ว ทำให้ปริมาณน้ำในสระไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หากโครงการฯ นี้ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน จะเป็นต้นแบบตัวอย่างในการจัดทำ “ทางให้น้ำไหล” “จัดทำที่ให้น้ำอยู่” หรือ “แก้มลิง” นำไปสู่การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป.