อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

ร.10 มีพระราชดำรัสต่อคณะตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ให้ดึงความรู้ความสามารถใช้ให้เหมาะสมกับกฎหมายและกาลเทศะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 21.01 น.

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และ นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการสำนกงานศาลปกครอง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

โอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า “ขออำนวยพรและเป็นกำลังใจให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติหน้าที่ได้มีอนาคตในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยกำลังใจ ตลอดจนปัญญาที่ได้รับการศึกษาเรียนรู้มาในภารกิจที่สำคัญนี้เพื่อความสุขร่มเย็นของประชาชนชาวไทย เพื่อความยุติธรรมในสังคมและความก้าวหน้าของประเทศชาติ ก็ขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีปัญญาที่ดี และสามารถดึงเอาความรู้ความสามารถที่ศึกษามาใช้ให้เหมาะสมกับกฎหมายและกาลเทศะหรือความจริงที่เป็นอยู่ นี่คือการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและส่วนร่วม”