อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ถวายพระราชสมัญญา'ร.4' พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎว่า พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 20.35 น.


เมื่อวันที่ 18 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปาทานวันพระบรมราชสมภพ และถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง โดยมี พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี และข้าราชการระดับสูง เฝ้าฯ รับเสด็จในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร และพระพุทธปฏิมาชัยวัฒนประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงจุดรูปเทียนเครื่องราชสักกระทองคำลงยาราชาวดี และเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานที่แท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพ ถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ที่จะเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา 65 รูปจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ความว่า“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ทรงกอปรด้วยพระบรมราชกฤษฎาภินิหาร เป็นอัจฉริยะภูมิบาลบรมบพิตร เสด็จสถิตในพระราชธรรมะจริยาสถาพรมิหวั่นไหว ทรงอธิษฐานพระราชหฤทัยในทางบำรุงราชอาณาจักรให้ดำรงอิสราธิปไตยอย่างมั่นคง ทรงค้ำจุนพระบวรพุทธศาสนา ให้ดำรงบริสุทธิ์ตามพระธรรมวินัย พร้อมพระราชทานเสรีภาพทั่วไปแก่อาณาราษฎรยังให้สยามรัฐสีมา สามารถรอดพ้นภัยดัสกรอันคุกคามาประชิด" 

"อีกทรงผูกราชสัมพันธมิตรกับนานามหาประเทศ ทรงมีสายพระเนตรสอดส่องการณ์ไกล สามารถวินิจฉัยในคุณและโทษแห่งประเพณีเมือง ทรงปลดเปลื้องโทษนำประโยชน์มาบัญญัติ โดยมหัจฉริยะปรีชา ทรงเชี่ยวชาญศิลปวิทยาเสมอปราชญ์แห่งไพรัชประเทศ ในเขตอัสดงคต มิทรงละลดพระวิริยะอุตสาหะ และพระวิจารณปัญญากล้าแกร่ง สำแดงพระบรมราชกุศโลบายอันแยบคายและลึกซึ่ง ทรงพระราชญาณทัศนะ สอดส่องถึงอนาคตกาลแห่งราชอาณาจักร ทรงเผยพระราชศักดานุภาพทรงพระแญญาบารมีอันคมกล้า เสมือนราชศัตรารักษาชาติไทย ทรงวางวิถีพระบรมราโชบายพระราชทานให้ สมเด็จพระราชปิโยรสบังเกิดปฐมบทสู่การสืบสาน รักษา และต่อยอดตลอดไป พระบารมีธรรมซึ่งทรงสั่งสมไว้มากเหลือคณานับ ประดุจมหาวราภรณ์ประดับเกียรติคุณอลังการ แม้ตราบถึงวาระเสด็จสวรรคต พระสติสัมปชัญญะยังคงปรากฏมั่นคงตลอดขณะ" 

"จวบถึงสภาวะอันเป็นที่สุด คือพยานแห่งลักษณะมหาบุรุษมหัศจรรย์ พระองค์คือบุพารีผู้ยิ่งใหญ่แห่งพสกนิกร ปรารภเหตุดังนี้ รัชสมัยของพระองค์ตลอดจนถึงมหามกุฎราชสันตติวงศ์สืบมาจึงยิ่งยงวัฒนารุ่งเรืองงาม มหาชนชาวสยามถึงความผาสุกผ่องพ้นไพรี ประหนึ่งมีพระสยามเทวาธิราชคอยเฝ้าอารักขา พระองค์เป็นพระมหาราชเจ้าผู้ทรงเปรียบแม้นเทวดา ทรงวิทยาภรณ์เป็นมหามงกุฎปกเกล้าปกกระหม่อมชาวสยาม สมควรจะได้สนองพระเดชพระคุณ เฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏแผ่ไพศาลยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎว่า พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ขอให้พระเกียรติคุณวิบุญยศแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ปรากฏแผ่ไพศาลไปในสากลจักรวาล ตราบจิรัฏฐิติกาลนิรันดร์เทอญ ตรา ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน"เมื่ออาลักษณ์อ่านประกาศจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานหีบพระสุพรรณบัฏเบื้องหน้าพระโกศพระบรมอัฐพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระสงฆ์ 65รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แล้วทรงทอดผ้าไตรและยามที่ระลึกฯ แด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนา สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ

ทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนหมธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 4กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช แล้วเสด็จฯ กลับ.