อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

"ร.10"โปรดเกล้าฯให้จัดทำประวัติ "เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ"

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"โปรดเกล้าฯ ให้จัดทำประวัติ "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" โดยพระบรมราชานุญาต พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์และภาพถ่าย จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15.52 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยพระบรมราชานุญาต เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์และภาพถ่าย โดยมีประวัติโดยสังเขป ดังนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2528 จ.น่าน สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ปี พ.ศ.2551 จากนั้นรับราชการพยาบาลประจำแผนกอายุรกรรมหญิง กองการพยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดลจนถึงปี พ.ศ. 2555 จึงเริ่มดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน งานศิลปาชีพ 904 ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนัก โครงการในพระองค์ฯ และการพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เข้าศึกษาหลักสูตรทางทหาร หลักสูตรพิเศษ และการบิน หลายหลักสูตร ปัจจุบันจึงถวายงานและดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในหลายตำแหน่ง ประกอบด้วย
  • ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานการพระราชกุศลใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ โครงการพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการ ราชสานัก กรมกิจการวัง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตรี)
  • ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชา การถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
  • ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และในปี พ.ศ. 2560 ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับแถวแซงเสด็จขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา.