อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

พระราชทานเครื่องราชฯ เหรียญรัตนาภรณ์15องคมนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ ให้แก่ 15 องคมนตรี ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 15.55 น.

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ โดยมีความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

1.พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
2.นายเกษม วัฒนชัย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
3.นายพลากร สุวรรณรัฐ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
4.นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
5.นายศุภชัย ภู่งาม เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
6.พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
7.พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
8.พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
9. นายจรัลธาดา กรรณสูต เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
10.พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
11.พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
12.นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
13.นายอำพน กิตติอำพน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
14.พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
15.พล.อ.อจอม รุ่งสว่าง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.2562 ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ค.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน