อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯงานสโมสรสันนิบาต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.05 น.

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2562 ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  
                 


โอกาสนี้ รัฐบาลได้เชิญองคมนตรี คณะรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทูตานุทูต กงสุล องค์การระหว่างประเทศ หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการทหาร 3 เหล่าทัพ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ประธานมูลนิธิ สมาคมการกุศล ผู้นำนักธุรกิจ ร่วมในงานสโมสรสันนิบาตฯ ครั้งนี้ด้วยในเวลา 19.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ณ รถยนต์พระที่นั่ง เมื่อเสด็จฯ ถึง วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อทรงลงพระนามาภิไธย ต่อด้วยนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงานการจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถัดมา นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรี ประทับพระราชอาสน์ ณ แท่นที่ประทับบริเวณโถงกลาง จากนั้น นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และเชิญชวนผู้ร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีใจความว่า เนื่องในโอกาสการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท เนื่องในศุภวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค. ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในงานสโมสรสันนิบาต ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์ในน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตั้งพระราชปณิธานอย่างมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามพระปฐมบรมราชโองการ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า อีกทั้งเป็นพลังสร้างสรรค์ให้ราษฎรยึดมั่นในการทำความดี มีความรัก ความสามัคคี ร่วมกันทำนุบำรุงสังคมไทยให้มีความผาสุกสวัสดี สร้างความวัฒนาสถาพรแก่ประเทศชาติ พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ จักสถิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรในมหามงคลสมัยนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลรักษาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสฤษดิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา เป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาลณ โอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต นำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ ดื่มถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมจบแล้ว ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติ เมื่อจบการแสดง เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง นายกรัฐมนตรีและภริยา ส่งเสด็จฯ ณ รถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี.