อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

'ร.10'เสด็จฯไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระแก้วมรกต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.00 น.

เมื่อเวลา 17.16 น. วันที่ 17 ก.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มายังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร โดยพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพระมหาสังข์น้อยตามลำดับ ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้วทรงสวมมงกุฎประจำฤดูฝนถวายที่พระเศียร ทรงกราบ เมื่อทรงหยิบผ้าขาวซับองค์พระแล้วทรงชุบน้ำพระสุคนธ์ในโถแก้ว ทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อยแล้วสรงที่พระเศียร พระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ต่อมาเสด็จออกจากพระอุโบสถ แล้วทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

ต่อมาเวลา 18.38 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ถึงวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2562 ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์, พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณสโรรส, พระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา 50 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ, พระศาสดา, พระพุทธไสยา, พระพุทธชินสีห์จำลอง, พระพุทธวชิรญาณ, พระพุทธปัญญาอัคคะ และพระพุทธมนุษยนาค ตามลำดับ จากนั้นเสด็จฯ กลับ.