อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

เปิดตารางเรียนออนไลน์DLTV "อนุบาล-ม.6" วันที่ 27 พ.ค.

“เดลินิวส์ออนไลน์” ชวนส่องตารางเรียนออนไลน์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น วันที่ 27 พ.ค. 2563 นี้! พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.15 น.

“เดลินิวส์ออนไลน์” ชวนทุกคนมาส่องตารางของเด็กๆ นักเรียนแต่ละระดับชั้น วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2563 ว่าภายใน 1 วัน เรียนวิชาอะไรกันบ้าง ถ้าพร้อมกันแล้ว ตามมาดูกันเลย

1.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่1 ช่อง DLTV10 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง โรงเรียนของเรา (5), พลเมืองเด็ก, , Rama Idol, จิ๋วซ่า นักประดิษฐ์ เป็นต้น2.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่2 ช่อง DLTV11 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่ 2 เรื่อง โรงเรียนของเรา (5), Heart Story, อยู่เป็นลืมป่วย,Work with a Healthy Life, Healthy Living เป็นต้น3.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่3 ช่อง DLTV12 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่ 3 เรื่อง โรงเรียนของเรา (5), อนุบาลปีที่ 3 เรื่อง โรงเรียนของเรา (5), พุทธธรรมนำปัญญา, เงินทองต้องวางแผน บุคคลต้นแบบ 2, Work Heart ออกกำลังใจ เป็นต้น4.ระดับประถมศึกษาปีที่1 ช่อง DLTV1 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 2,คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0, ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Parts of your body,กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 2 และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง5.ระดับประถมศึกษาปีที่2 ช่อง DLTV2 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนไม่เกิน 1,000,วิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4),ภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง,กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สินค้าและบริการ (1) และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง6.ระดับประถมศึกษาปีที่3 ช่อง DLTV3 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Monster’s Body,ภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของเรา 2,คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน,กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง เส้นกับจินตนาการ และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง7.ระดับประถมศึกษาปีที่4 ช่อง DLTV4 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน,วิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ),วิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ),กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค 1 และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง8.ระดับประถมศึกษาปีที่5 ช่อง DLTV5 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง โซ่อาหาร (1),คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การบวกจำนวนคละ,กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภคการคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค,กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ) * เรื่อง ระบบย่อยอาหาร และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง9.ระดับประถมศึกษาปีที่6 ช่อง DLTV6 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 6 * เรื่อง Fun Game,คณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง การใช้สมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ *,กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน (1),กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง10.ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ช่อง DLTV7 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เรื่อง พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย,ภาษาไทย ม.1 * เรื่อง ระบุข้อสังเกตงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ,คณิตศาสตร์ ม.1 * เรื่อง การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ *,เทคโนโลยี ม.1 * เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี (1) *,เทคโนโลยี ม.1 * เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี (2) *และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง11.ระดับมัธยมศึกษาปีที่2 ช่อง DLTV8 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง ความสำคัญพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ,ภาษาไทย ม.2 * เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (2),คณิตศาสตร์ ม.2 * เรื่อง การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง,เทคโนโลยี ม.2 * เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์,เทคโนโลยี ม.2 * เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง12.ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 ช่อง DLTV9 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ม.3 * เรื่อง Occupations *,สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง นิทานชาดก : นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก,ภาษาไทย ม.3 * เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร(2),ประวัติศาสตร์ม.3 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง13.ระดับมัธยมศึกษาปีที่4 ช่อง DLTV13 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย,คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 "เรื่อง ประเภทของเซต/เซตว่าง/เซตจำกัดและเซตอนันต์ ",ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ตั้งแต่ สมัยน่านเจ้า - ปัจจุบัน,วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง บทนำการรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ และในช่วง13.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง14.ระดับมัธยมศึกษาปีที่5 ช่อง DLTV14 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อารยธรรมจีน,คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ,ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 5 "เรื่อง จุดประสงค์ของงานทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์ ",วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ตอนที่ 5 สมบัติบางประการของธาตุโลหะและธาตุอโลหะ และในช่วง13.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง15.ระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ช่อง DLTV15 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การนำเสนอข้อมูล ๑,ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 6 "เรื่อง สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ วิธีการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์/ทฤษฎีสี ",วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กาแล็กซีและส่วนประกอบ และในช่วง12.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้งแต่ถ้าใครอยากทราบตารางเรียนออนไลน์แบบเต็มของนักเรียนแต่ละระดับชั้น สามารถเข้ามาดูกันได้ที่... (คลิกเลย)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%