อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ธอส.จับมือตชด.เดินหน้าสร้าง"ครูนักพัฒนา''(คลิป)

ธอส.ผนึกกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดโครงการ“ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทย ก้าวไกลยั่งยืน ปี 2562” พัฒนาทักษะอาชีพเติมเต็มแนวคิดสร้างสรรค์นอกห้องเรียนสู่ครูต้นแบบของเยาวชนไทย พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16.50 น.


นายธานินทร์ ผะเอม กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธอส. มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจ“ทำให้คนไทยมีบ้าน”โดยดำเนินการควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 66 ปี ของการดำเนินงานด้วยเหตุนี้ ธอส. จึงได้จัดทำโครงการ“ธอส. พัฒนาชีวิตครู ตชด. เพื่อสังคมไทยก้าวไกลยั่งยืน ปี 2562” ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2562” ระหว่างธอส. กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถ เพิ่มประสบการณ์ เทคนิควิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เป็นครู ตชด. ยุคใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 พร้อมให้กำลังใจและยกย่องเชิดชูครู ตชด.ที่เป็นครูต้นแบบให้แก่คุณครูผู้ทุ่มเทและเสียสละในการสร้างอนาคตที่แข็งแรงให้กับประเทศ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพและปฏิบัติหน้าที่อย่างภาคภูมิใจต่อไปในอนาคตนางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร  กล่าวว่า  การจัดโครงการดังกล่าวเป็นปีที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน เพื่อพัฒนาทักษะครูให้สามารถที่จะนำข้อมูลไปเผยแพร่และต่อยอดให้กับนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการถ่ายทอดในด้านเทคโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นขายผ่านออนไลน์  เพื่อเป็นช่องทางในการขายสินค้าของชุมชนและทำให้คนในพื้นที่มีรายได้มากขึ้น
 
นอกจากนี้โครงการโรงเรียนตชด. เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงห่วงใยครู-นักเรียนที่อยู่ชายแดน ขณะที่ตชด.ต้องดูแลเรื่องความมั่นคงและเป็นครูทำให้เยาวชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ให้มีความรู้สามารถเติบโตและกลับมาดูแลให้เกิดความยั่งยืนร.ต.อ.หญิงภูชยา  จำปาบุรี ครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองเคียนชัย จ.สระแก้ว กล่าวว่า ภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ธอส.จัดโครงการดี ๆ ให้กับตชด. ซึ่งจะนำความรู้ที่ธอส.มอบให้ โดยเฉพาะการทำแพกเกจจิ้งสินค้าชุมชนผ่านขายออนไลน์  ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและแพร่หลายในขณะนี้ และต่อยอดพัฒนาสินค้าในโรงเรียนและในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ธนาคารได้กำหนดหลักสูตรภายใต้แนวคิด “ครูนักพัฒนา” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเรียนรู้ช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่าน Platform ของ Thailand Post Mart เพื่อให้ก้าวทันยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ สู่การเป็นครูนักพัฒนาผู้นำพาโอกาสแก่เด็กและชุมชน​​​​

​​​​รวมทั้งแนะนำแนวคิดด้านการตลาดให้เหมาะสมกับชุมชนเพื่อให้ครูตชด. มีความพร้อมนำไปต่อยอดในโรงเรียนและถ่ายทอดสู่นักเรียนได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งการเรียนรู้แนวทางบริหารการเงินและการบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสมโดยวิทยากรจาก ธอส.

ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้คัดเลือกครู ตชด.จากทั่วประเทศจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9-11ตุลาคม 2562ณ โรงแรมทองธารา เขตยานนาวา กรุงเทพฯ


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28