อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

"บิ๊กน้อย"นำทีมสว.พบปชช. พื้นที่ภาคใต้-รับฟังปัญหา

"พล.อ.สุรเชษฐ์" นำทีมโครงการ "สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นที่จ.กระบี่ พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.05 น.


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 ก.ย.พล.อ.สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ได้แก่ นายชยุต  สืบตระกูล  นางสาวปิยฉัฎฐ์  วันเฉลิม นายธานี  สุโขดายน  นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา พล.อ.บุญธรรม  โอริส พล.อ.อ.สุจินต์  แช่มช้อย  นายถวิล  เปลี่ยนศรี และ นายสถิต  ลิ่มพงศ์พันธุ์  ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด  นายนันทวัฒน์    เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้แทนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังปัญหาด้านต่างๆ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาในทุกมิติของจังหวัดกระบี่สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ เป็น 1ใน 6 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเมืองกีฬา (Sport city) ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560- 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และให้ประเทศ ไทยเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาค เนื่องจากจังหวัดมีศักยภาพและมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ได้แก่  มีการส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย  มีการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  เป็นจังหวัดที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว โดยมีการดำเนินงานทั้งทางด้านนโยบาย  การบริหารจัดการ  มีนักกีฬา บุคลากรการกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการกีฬาและประการสำคัญคือประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นกีฬาเชิงสุขภาพ การออกกำลังกาย  กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กีฬาเชิงศิลปะ – วัฒนธรรม หรือกีฬาพื้นบ้านไทย  จากนั้นช่วงบ่าย สมาชิกวุฒิสภาได้พบปะนักเรียน  นักศึกษา และกลุ่มนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้แก่  การพิจารณากลั่นกรองกฎหมายร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรและในฐานะรัฐสภา  กลั่นกรองกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบแล้วเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม  การศึกษาหรือหาข้อเท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในรูปแบบคณะกรรมาธิการ  ให้คำแนะนำหรือเห็นชอบบุคคลในการดำรงตำแหน่ง  การให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญของแผ่นดินตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด  นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในการปฏิรูปประเทศ  ติดตาม  เสนอแนะและเร่งรัดในการปฏิรูปประเทศด้วย.
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19