อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

สิงคโปร์ถกนักกฎหมายโลก เปรียบไทยคล้ายตุรกี

สิงคโปร์ จัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 16 หัวข้อ “หลักนิติธรรมและบทบาทของกฎหมาย” แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กฎหมาย เผยการปกครองไทยคล้ายกับตุรกี พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.23 น.

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่คณะนิติศาสตร์ สถาบันกฎหมายแห่งเอเชีย (Asian Law Institue) ประเทศสิงคโปร์ ได้จัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “หลักนิติธรรมและบทบาทของกฎหมาย” ( The Rule of Law &the Role of Law) โดยมีนักกฎหมาย นักวิชาการและนักวิจัยจากทีวปเอเชียและทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายหลากหลาย อาทิ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายเอกชน กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า การจัดการองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาล สิทธิเด็ก สิทธิสตรี การศึกษากฎหมาย กฎหมายกับสังคม เป็นต้น โดยในส่วนของประเทศไทยได้มี ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเชิญไปร่วมงานด้วย 

ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้หัวข้อ “หลักนิติธรรม และบทบาทของกฎหมาย” ( The Rule of Law &the Role of Law) ปีนี้ เป็นการย้ำเตือนให้นักฎหมายรำลึกว่าสิ่งที่อยู่เหนือกฎหมายคือหลักนิติธรรม หมายถึง ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจไม่ทำตามอำเภอใจ ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นธรรม รวมทั้งนำกฎหมายไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความยุติธรรมในสังคมส่วนรวม ในครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักกฎหมายทั่วโลก โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญ มีนักวิจัยเยอรมัน ได้ศึกษาการปกครองของไทยไปเปรียบเทียบกับตุรกีว่าคล้ายคลึงกัน มีการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้พิทักษ์ปกป้อง เช่น กองทัพ และศาลรัฐธรรมนูญ ควบคู่ไปกับการใช้อำนาจเด็ดขาดเคียงข้างกับเสรีภาพตามหลักรัฐธรรมนูญนิยม (liberal-authoritarian constitutionalism).

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26