อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

ราชกิจจาฯประกาศข้อบังคับจราจร รอบพระราชฐาน901แลนด์

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อบังคับจราจรรอบเขตพระราชฐาน 901 แลนด์ มีผลพรุ่งนี้ พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.20 น.

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) พ.ศ.2564  โดยมีสาระสำคัญว่า ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยกำหนดให้จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกพาณิชยการ อีกทั้งห้ามใช้เสียงบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) ตามเงื่อนไข ดังนี้ 1.ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกพาณิชยการ  2.ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกพาณิชยการ ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร 3.ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกเสาวนีย์ ทั้งนี้ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม คลิก