อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ ทหารชั้นสัญญาบัตร7นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 7 นาย "อนุสรา สิริวชิรภักดิ์" เป็นพันตรีหญิง จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 21.12 น.


เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร  ความว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

1.ว่าที่พันโท ธวัชชัย ใบผ่อง เป็น พันโท  2.ว่าที่พันตรี เกรียงไกร อ่อนสูงเนิน เป็น พันตรี  3.ว่าที่พันตรีหญิง อนุสรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง  4.ว่าที่ร้อยเอก นพณัฐ ชุณหะนันทน์ เป็น ร้อยเอก 5.ว่าที่ร้อยโท จารึก เขียนวารี เป็น ร้อยโท  6.ว่าที่ร้อยโท สมเจตน์ สักลอ เป็น ร้อยโท  7.ว่าที่ร้อยโท ปัญญาวัฒน์ มีสวัสดิ์ เป็นร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.2563 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 ม.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    16%
  • ไม่เห็นด้วย
    84%

ความคิดเห็น