อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

กก.สมานฉันท์ตั้ง 4ผู้ทรงคุณวุฒิชง"ชวน" แต่งตั้งต่อไป            

กก.สมานฉันท์ตั้ง 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ "ชวรงค์-เตือนใจ-ปาริชาต-ภูมิ"จ่อชง"ประธานรัฐสภา" แต่งตั้งต่อไป             จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 17.57 น.

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. เวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์ มีนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะประธานกรรมการสมาฉันท์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสมานฉันท์ จำนวน 4 คน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีการเสนอขึ้นมาหลายคน อาทิ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสื่อมวลชน ด้านสังคม เป็นต้น ก่อนจะเห็นชอบเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ได้แก่ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นายภูมิ มูลศิลป์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหลังจากคณะกรรมการสมานฉันท์จะแจ้งเรื่องให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรับทราบว่า จะพร้อมร่วมเป็นคณะกรรมการหรือไม่ ถ้ายินยอมจะส่งชื่อให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา แต่งตั้งต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น