อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส-ตุลาการศาลปค.ชั้นต้น

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น 104 ราย และแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส 133 ราย พุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 21.00 น.


เมื่อวันที่ 13 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 104 ราย อาทิ นายฉัตรชัย นิติภักดิ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี, นายรังสิกร อุปพงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่, นายไพศาล บุญเกิด รองอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี, นายสมศักดิ์ ตัณฑเลขา รองอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก และนายภิรัตน์ เจียรนัย รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์

ขณะเดียวกันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการตุลาการ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ จำนวน 133 ราย อาทิ นายอภิรัตน์ ลัดพลี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์, นางปดารณี ลัดพลี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์, นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดหนองคาย ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7, นายวิทยา วีระประจักษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ และนายสุพจน์ แสงประชากุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 ธ.ค. พ.ศ.2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านฉบับเต็มได้ที่
คลิก1

คลิก2


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น