อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

สถ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ประจำปี 63

สถ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 16.22 น.


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการทบทวน ปรับปรุงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง                                                                                
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9