อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

"จุรินทร์"ชูยุทธศาสตร์พาประเทศพ้น 3 วิกฤติ

“อู๊ดด้า” นำกระทรวงพาณิชย์ สู้ 3 สถานการณ์วิกฤติ ลุยยุทธศาสตร์ "ตลาดนำการผลิต" ควบคู่ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"   จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.52 น.


เมื่อวันที่ 21 ก.ย. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข  ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์วิกฤติระดับโลก ทั้งค่าเงินบาทแข็ง สงครามการค้า และโรคระบาด โควิด-19  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับ 3 สถานการณ์ดังกล่าว โดยมอบนโยบายให้กรมการค้าภายใน และอีกหลายหน่วยงานที่ต้องขับเคลื่อน นโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” เพื่อให้ไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก

ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ในปี 2562 ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารอันดับที่ 11 ของโลกมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่ง ในตลาดโลกร้อยละ 2.51 และคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 16.5 ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทยและใน 5 เดือน แรกของปี 2563 มีสัดส่วนถึงร้อยละ 17.4 ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทย โดยนายจุรินทร์ ได้ตั้งเป้าหมาย 1 สร้าง 3 เพิ่ม คือ สร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่ม GDP ประเทศ และเพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับนางมัลลิกา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีพันธกิจร่วม 4 ด้านคือสร้าง Single Big Data สนับสนุนข้อมูลราคา ความต้องการสินค้า แนวโน้มด้านการตลาด ต่อยอดจากศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สร้างแพลตฟอร์มกลางส่งเสริมการซื้อขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์ สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อผลักดันให้สินค้าเกษตรได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน และพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาด รวมทั้งอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ

นางมัลลิกา กล่าวอีกว่า นายจุรินทร์ มอบนโยบายให้เดินหน้าแบบพาณิชย์ทันสมัย  เน้นการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี ขยายตลาดในประเทศเชิงรุก สร้างทีมเซลส์แมนจังหวัด สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและผู้ส่งออก และส่งเสริมการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกรูปแบบ และยังแต่งตั้ง คณะกรรมการภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงนามร่วม เป็นสองรัฐมนตรีจากสองกระทรวง ที่แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต โดยมีปลัดจากทั้งสองกระทรวง เป็นผู้แต่งตั้งอนุกรรมการ 4 คณะมาเพื่อขับเคลื่อนงานจากคณะกรรมการร่วมข้างต้น ตามนโยบายพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ซึ่งในช่วงปี 2562 และครึ่งปีแรกของ 2563 เป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ประชาชนพอใจเป็นอันดับต้นๆ ตามนโยบาย "ทำได้ไว ทำได้จริง".

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 9