อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

กกต.-กรมพัฒนาชุมชนร่วมสร้างความเข้าใจปชต.

กกต.จับมือกับกรมการพัฒนาชุมชน สร้างความเข้าใจการปกครองระบอบ ปชต. ปูทางเลือกตั้งคุณภาพ-ปลุกจิตสาธารณะ-รับผิดชอบต่อส่วนรวม จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 11.45 น.

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกต. และกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนาม  โดย พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. และ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นผู้แทนในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในระดับหมู่บ้านทำงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในระดับหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมระดับตำบล   สร้างการตระหนักรู้และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมด้วยการมีวิถีประชาธิปไตย มีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับตนเองและบริบทของพื้นที่ รวมทั้งปลุกจิตสำนึกของชุมชนให้เป็นหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง และสร้างเครือข่ายให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ภายใต้แนวทางสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ

โดยนายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่อย่างแนบแน่นใกล้ชิด สามารถพูดคุยกับชาวบ้านได้รู้เรื่องจึงจะใช้ข้อดีในส่วนนี้สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน  โดยที่ผ่านมาเรามีหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาสาพัฒนาชุมชน เราจึงจะใช้จุดแข็งที่สามารถคุยภาษาเดียวกับชาวบ้าน สื่อสารตรงไปยังประชาชน นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อประเทศชาติด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า การลงนามจะนำไปสู่การร่วมมือกันในการเผยแพร่หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ไปยังตำบลหมู่บ้าน ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนจะมีพัฒนากรอยู่ในพื้นที่ ก็จะส่งบุคลากรมาอบรม เพื่อไปเป็นวิทยากรที่จะเผยแพร่หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย นำสู่การสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เผยแพร่วิถีชีวิตของคนไทยให้สอดรับกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  มีการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ในการเลือกคนดีเข้าสู่สภา  เคารพกฎระเบียบ เคารพสิทธิผู้อื่นสำคัญกว่าการรู้จักแต่สิทธิ์ของตัวเอง ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า เชื่อว่าจะได้รับผลดีกลับมา หลังจากทีก่อนหน้าที่ กกต.ได้ร่วมสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ และ กศน. ที่แต่หละหน่วยงานมีบุคลากรอยู่ในพื้นที่ ซึ่งพร้อมที่จะเผยแพร่ออกไปให้มากที่สุด  ขณะที่ กกต.เองกได้มีการสร้างวิทยากรหลักโดยเจ้าหน้าที่ กกต. พร้อมคู่มือ สามารถที่จะอบรมวิทยาของหน่วยอื่นๆได้อย่างมีคุณภาพ ล่าสุดเรายังได้เข้าให้ความรู้ผู้ต้องขังในเรือนจำด้วย  เพราะต้องการให้ค่านิยม ทัศนคติของคนในสังคมเปลี่ยนไปในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11