อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

"มท.2"ย้ำคนมหาดไทยต้องทำงานเพื่อประโยชน์ของปชช.

“นิพนธ์” มอบนโยบาย ย้ำคนมหาดไทย ทำงานเชิงรุก-เห็นประโยชน์ของปชช.เป็นสำคัญ พุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.45 น.

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่ ห้องวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย (มท.2) เป็นประธานการมอบนโยบายและประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบาย 

นายนิพนธ์  กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยเน้นการขับเคลื่อนงานยึดหลักการทำงานเชิงรุก เข้าถึงปัญหา รอบรู้ รับผิดชอบภารกิจทั้งในเชิงนโยบาย อำนาหน้าที่ และ พื้นที่ โดยต้องใช้ กลไกมหาดไทยทั้งท้องที่ และท้องถิ่น ตอบสนองการขับเคลื่อนภารกิจในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ  ด้วยกลไกการขับเคลื่อนการทำงานของมหาดไทย ตั้งแต่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ใช้กลไกท้องที่ ท้องถิ่น ต้องตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลใน การบำบัดทุกข์ บำบัดสุขให้กับประชาชน และสร้างการรับรู้ให้ ประชาชนในระดับพื้นที่ในเรื่องสำคัญต่างๆ

โดยให้ความสำคัญกับ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพื้นที่ ซึ่งต้องทำให้ มีความเข้มแข็ง โดยยึดถือความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ด้วยการนำความต้องการของประชาชนสะท้อนไปถึงระดับนโยบาย โดยให้ความสำคัญกับการติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัยให้ถึงระดับชุมชน หมู่บ้าน เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีแนวโน้มว่าจะเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่มในพื้นที่ ให้ดำเนินการอพยพประชาชน ตามแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็ว โดยให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญในเรื่องนี้คือการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้แนวทาง"สร้างที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล" เพื่อการจัดการอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน
 
   

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนนั้น ถือเป็นวาระสำคัญของประเทศที่ จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน โดยใช้กลไกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 ในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เน้นย้ำให้กำหนดแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งเสริมให้ “ท้องที่และท้องถิ่น” เชื่อมโยงการดำเนินงานควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่โดยให้ทุกจังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น จริงจัง ต่อเนื่อง เน้นการดำเนินการเชิงรุก กำหนดให้รูปแบบเนื้อหาที่น่าสนใจครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การลดความสูญเสียบนท้องถนนให้ได้ในที่สุด อีกประการหนึ่งที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนและเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน คือ เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องอย่างมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11