อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

สั่งเบรก กทม.เวนคืนอสังหาฯสร้างถนนเลียบคลองประปา

ศาลปกครองสั่งคุ้มครองชั่วคราว เบรก กทม.เวนคืนอสังหาฯสร้างถนนเลียบคลองประปา เชื่อมแจ้งวัฒนะ-สรงประภา เหตุไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.เวนคืนปี 62 อาจทำให้ ปชช.เดือดร้อนเสียหายระหว่างพิจารณาคดี พุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.43 น.

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีระหว่างนายศักดิ์ณรงค์ ทยาเศรษฐ์ ผู้ฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 6 คน ฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และกรุงเทพมหานคร(กทม.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 กรณีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา โดยข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะเวลาที่กทม.โดยผู้ว่า กทม.ออกประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภานั้น ปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นมีการใช้บังคับรัฐธรรมนูญ และพ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 แล้ว ดังนั้น การที่กทม.โดยผู้ว่า กทม. มิได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้าไปสำรวจทรัพย์สินและตกลงซื้อขายกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 แต่กลับตกลงซื้อขายกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์โดยใช้วิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ต.ค.2500 ซึ่งเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานราชการ จึงเป็นกรณีที่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายซึ่งหากปล่อยให้มีการเวนคืนโดยใช้วิธีดังกล่าวต่อไปย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเดือดร้อนเสียหายในระหว่างพิจารณาคดีของศาลและยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงมีมูลและมีเหตุเพียงพอที่จะนำมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษามาใช้

อีกทั้งการที่ศาลมีคำสั่งให้ กทม.โดยผู้ว่า กทม. ระงับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยการใช้วิธีปรองดอง ในโครงการฯ ไว้ก่อน ย่อมทำให้ กทม.โดยผู้ว่า กทม. ได้มีโอกาสพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นเงินค่าทดแทนที่จะต้องนำไปจ่ายให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อันจะเป็นผลดีแก่การบริหารราชการของ กทม. จึงเห็นได้ว่ามิได้ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคแก่การจัดทำบริการสาธารณะของ กทม.โดยผู้ว่า กทม.แต่อย่างใด ศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้ กทม.โดยผู้ว่า กทม.ระงับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างถนนเลียบคลองประปา ฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภาโดยการใช้วิธีปรองดองไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 8