อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

'สหภาพนร.-นศ.'แถลงการณ์ ลั่น'ยุบสภา-ร่างรธน.ใหม่'

สหภาพนักเรียน นักศึกษาฯ ออกแถลงการณ์ ย้ำจุดยืน 3 ข้อ "รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชน-ยุบสภา-ร่างรัฐธรรมนูญใหม่" พุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 20.00 น.

 
เมื่อวันที่ 12 ส.ค. สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง จุดยืนของสหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยต่อการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย ระบุว่า สืบเนื่องจากการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชน เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ผ่านมา สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยมีความเห็นว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นการชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพ โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และผู้แทนราษฎรควรนำข้อเรียกร้องของการชุมนุมในวันที่ 10 ส.ค.2563 เช่น “ข้อ 4 ปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันกษัตริย์ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ” นำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นปากเสียงให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม สหภาพฯ ยังคงยึดมั่นในแนวทางทั้ง 3 ข้อเรียกร้องที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2563 รวมถึง 2 จุดยืน และ 1 ความฝัน ประกอบด้วย 1. รัฐบาลต้อง “หยุดคุกคามประชาชน” ที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตย 2. รัฐบาลต้อง “ร่างรัฐธรรมนูญใหม่” ที่มาจากเจตจำนงของประชาชน เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริง 3. รัฐบาลต้อง “ยุบสภา” เพื่อเป็นการเปิดทางให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครัง ทั้งนี้ บนจุดยืน 2 ข้อ คือ 1. ต้องไม่มีการทำรัฐประหาร 2. ต้องไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ และอีก 1 ความฝันคือ การมี “ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ” อย่างแท้จริง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นจริงได้ตามกระบวนการรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง

เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนจะถูกพูดถึงอย่างเป็นรูปธรรม และไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่ในประเทศนี้จะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างเสมอหน้ากันโดยไม่มีข้อยกเว้น สหภาพฯจะยึดถือในหลักการดังกล่าวนี้จนกว่าจะบรรลุผล

ดังนั้นข้อเสนอในการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะไม่อาจบรรลุผลได้ หากไม่มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแท้จริงของประชาชน สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจึงขอสนับสนุนการแสดงออกซึ่งสันติ เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความสงบสุข เจริญก้าวหน้า และความมั่นคงบริบูรณ์ได้สืบไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    43%
  • ไม่เห็นด้วย
    57%

ความคิดเห็น