อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

"วราวุธ"ลุยแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

“วราวุธ”ลุยแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน หลังโครงสร้างกันคลื่นทำชายฝั่งข้างเคียงกัดเซาะ- เสียทัศนียภาพ ระดมนักวิชาการหาทางออก อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.13 น.


เมื่อวันที่ 7 ก.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรฯ ลงพื้นที่บริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งซึ่งปัจจุบันมีโครงสร้างในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจัดสร้างไว้โดยหน่วยงานส่วนราชการ ประกอบไปด้วย เขื่อนกันคลื่น เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย และกำแพงป้องกันคลื่น ซึ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากโครงสร้างดังกล่าวทำให้ส่งผลต่อทัศนียภาพด้านหน้าพระราชนิเวศน์ฯ

และยังส่งผลให้เกิดการกัดเซาะต่อพื้นที่ข้างเคียง นอกจากนี้เขื่อนกันคลื่นบริเวณปากคลองบังตราน้อยและคลองบังตราใหญ่ทำให้เกิดการรุกล้ำของน้ำเค็ม จนเริ่มส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของโบราณสถานซึ่งเป็นสมบัติของชาติอันมีค่ายิ่ง

ทั้งนี้นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตผอ.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสดา) และทีมนักวิชาการได้เสนอแนวทางออกในการแก้ปัญหา โดยระยะแรกอาจต้องปรับปรุงโครงสร้างประเภทรอดักทรายเพื่อปรับทัศนียภาพให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง

ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำทะเลรุกล้ำ เบื้องต้นอาจจะมีการกั้นน้ำในบางช่วง แต่ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางก่อนจะดำเนินการต่อไปหลังจากรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขจากนายอานนท์ และนายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรชายฝั่ง แล้ว นายวราวุธ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเองซึ่งดำรงตำแหน่ง รมว.ทรัพยากรฯ มีหน้าที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ แล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงนำทีมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรฯ มารับฟังและร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไข

ซึ่งขณะนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าโครงสร้างที่ดำเนินการไว้โดยส่วนราชการอื่นตั้งแต่ก่อนมีการก่อตั้งกระทรวงทรัพยากรฯ ได้ก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะและผลกระทบต่อเนื่องด้านอื่นๆ ซึ่งตนจะได้มอบให้ นายโสภณ เร่งรัดการแก้ไขปัญหานี้

โดยการปรับปรุงพื้นที่หน้าหาดของพระราชนิเวศน์มฤคทายวันให้มีรูปแบบและแนวทางที่ชัดเจนผ่านคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายส่วนมาร่วมพิจารณาโดยเร็วต่อไปด้านนายจตุพร กล่าวว่า ตนสั่งการให้ ทช.พิจารณาแนวทางแก้ไขว่า มีอะไรที่จะต้องเร่งดำเนินการโดยด่วนก็ให้เร่งดำเนินการแต่โครงสร้างใหญ่ๆ เช่น โครงสร้างที่มีขนาดใหญ่และงบประมาณที่สร้างไว้มีมูลค่าสูง จะต้องทำการศึกษาว่า หากทำการแก้ไขปรับปรุงแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาใหม่ๆ อะไรตามมาอีกหรือไม่ อีกทั้งการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศที่ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานดำเนินการซึ่งเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำนั้น กระทรวงทรัพยากรฯ กำลังเร่งรัดบูรณาการแก้ไข้ปัญหา

"โดยจะนำมติของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งได้มีมติเห็นชอบในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 ว่า ต่อไปนี้การดำเนินการป้องและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ นั้น

จะต้องนำแผนงานรูปแบบตลอดจนวิธีการเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกัดเซาะชายฝั่ง ก่อนที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อสำนักงบประมาณต่อไป ซึ่งตนคาดว่าจะสามารถบูรณาการการทำงานได้เป็นรูปธรรม และไม่เกิดความซ้ำซ้อนได้เป็นอย่างดี" ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ กล่าว. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9