อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

รมช.กษ.ดันสหกรณ์โคนมสู่ฟาร์มGAP แก้ราคาตกต่ำ-ล้นตลาด

"มนัญญา"ดันสหกรณ์โคนม สู่ฟาร์ม GAP ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทั่วประเทศ แก้ราคาตกต่ำ ล้นตลาด ควบคุมคุณภาพนมโรงเรียน คุ้มครองผู้บริโภค พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.22 น.


เมื่อวันที่ 2 ก.ค. น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการใช้ระบบตลาดนำการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและสินค้าล้นตลาด ดังนั้นสิ่งสำคัญคือเรื่องมาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบ ในเรื่องของการผลิตน้ำนมโค เพื่อผลิตนมโรงเรียน ทางสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด นั้นทำได้ดีอยู่แล้ว

“ขอฝากเรื่องการบริหารจัดการของสหกรณ์ภายในให้เข้มแข็ง ดูแลการจัดการ การบัญชีให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างสูงสุด รวมทั้ง การวางรูปการจัดตั้งฟาร์มโคนมให้ได้มาตรฐานGAP คือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ เริ่มตั้งแต่ระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาทิ การจัดการระบบน้ำ โดยมีการจัดการระบบน้าที่ดี น้ำที่ใช้ภายในฟาร์มต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการของเสีย สิ่งปฏิกูล มูลสัตว์ น้ำทิ้ง และขยะต่างๆ ต้องผ่านการจัดการที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หรือก่อความรำคาญต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการจัดการฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน และคุ้มครองผู้บริโภค “รมช.เกษตรฯ กล่าว

พร้อมกับได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร โรงรวมนมรับน้ำนมดิบ โครงการตามพระราชดำริซึ่งมีการรับน้ำนมดิบทุกวัน โดยนมดังกล่าว สามารถขายได้ตลอดทั้งปี โดยในช่วงเปิดภาคเรียนรับนมดิบของสมาชิกนำแปรูปเป็นนมพาสเจอไรซ์ ( Pasteurized Milk ) และช่วงปิดภาคเรียนส่งน้ำนมดิบจำหน่ายให้แก่เอกชนเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายเป็นนมกล่อง U.H.T. ( Ultra High Temperature )ภายใต้การดูแลคุณภาพและการผลิตโดยกรมปศุสัตว์รวมทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์และอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลดต้นทุน และการใช้ระบบตลาดนำการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และล้นตลาดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13