อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

โพลชี้คนไทยสนใจข่าว'โควิด' สะท้อนวินัย-ความรับผิดชอบ

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "พลังคุณธรรมคนไทยชนะโควิด-19" พบคนไทยส่วนใหญ่สนใจข่าวสาร และปรับความเข้าใจต่าง ๆ สะท้อนวินัยและความรับผิดชอบ อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.34 น.


เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง พลังคุณธรรมคนไทยชนะโควิด-19 กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method)

ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 3,010 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 23 – 29 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.3 ระบุ ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 ผ่านสื่อมวลชนทุกวัน ในขณะที่ร้อยละ 20.1 ระบุเกือบทุกวัน และร้อยละ 6.6 ระบุ ติดตามบางวัน 


เมื่อสอบถามถึง ความรุนแรงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.5 ระบุ ค่อนข้างมากถึงรุนแรงมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 18.5 ระบุค่อนข้างน้อยถึงไม่รุนแรงเลย อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดโควิด-19 วันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.6 ระบุค่อนข้างน้อยถึงไม่รุนแรงเลย ในขณะที่ร้อยละ 14.4 ระบุ ค่อนข้างมากถึงรุนแรงมากที่สุด

ที่น่าสนใจคือ เมื่อสอบถามถึง คุณธรรมด้านใดที่ทำให้ประชาชนคนไทยรอดพ้นโควิด-19 ได้ด้วยกัน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.3 ระบุ ความมีวินัย รองลงมาคือร้อยละ 49.3 ระบุ ความรับผิดชอบ ร้อยละ 38.0 ระบุความพอเพียง ร้อยละ 34.9 ระบุ ความมีน้ำใจ ร้อยละ 34.6 ระบุ ความสามัคคี ร้อยละ 32.2 ระบุ การพึ่งพาตนเอง ร้อยละ 29.3 ระบุ จิตอาสา ร้อยละ 22.9 ระบุ ความซื่อสัตย์สุจริต และร้อยละ 20.2 ระบุ ความอดทนอดกลั้น ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อสอบถาม การปฏิบัติตนในสถานที่ทำงาน สถานศึกษา ช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 29.5 ระบุ เว้นระยะห่างทางสังคม ร้อยละ 18.0 ระบุ รักษาความสะอาด ล้างมือทุกครั้ง ร้อยละ 15.7 ระบุ ใส่หน้ากากและใช้เจลล้างมือ ร้อยละ 10.1 ระบุ คัดกรองก่อนเข้าสถานที่ ร้อยละ 9.2 ระบุ ปฏิบัติตามคำแนะนำเคร่งครัด และร้อยละ 7.6 ระบุ ทำงานที่บ้าน ไม่ไปทำงาน และร้อยละ 3.1 เรียนออนไลน์และให้ความรู้เพื่อการป้องกัน ตามลำดับ

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูล จะพบว่าประชาชนให้ความสนใจกับข่าวสาร COVID-19 สูงสุด และเข้าใจดีต่อสถานการณ์ความรุนแรงและสะท้อนให้เห็นการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ใช้องค์ประกอบทั้งการบริหารจัดการและระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ โดยมีอีกเรื่องที่

สำคัญมากที่สุด หัวใจแห่งคุณธรรมของประชาชนที่ ในการสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่สะท้อนการใช้วินัย ความรับผิดชอบ ดำรงชีวิตแบบพอเพียง และมีน้ำใจที่ดีต่อกัน เป็นคุณธรรมที่สำคัญจนทำให้สถานการณ์โควิดดีขึ้น 

สำหรับ 3 ลำดับข้อปฏิบัติตนของประชาชนที่มีวินัยสูงมาก คือ การรักษาระยะห่าง การล้างมือและใส่หน้ากากเพื่อปิดปากจมูก  สะท้อนให้เห็นหัวใจแห่งคุณธรรมของประชาชน ที่เราสู้กับเชื้อโควิดด้วยจิตสำนึก (Moral Fight Covid) จนได้รับชัยชนะ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 1.02K