อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ครม.ไฟเขียวกห.แก้หลักเกณฑ์ ให้คนนอกซื้อขายอาวุธได้

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวง“กห.” 3 ฉบับแก้หลักเกณฑ์-การขอใบอนุญาตซื้อขายอาวุธ ให้คนนอกภาคราชการซื้อได้ พุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 06.29 น.


เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.  ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า  ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (2 มิ.ย.) ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกลาโหม 3 ฉบับ โดยฉบับแรก คือร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขายหรือจำหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระสำคัญคือ อนุญาตให้ขายหรือจำหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่นนอกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ ค้า หรือจำหน่ายด้วยประการใดๆ ซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

โดยกำหนดระยะเวลาขายหรือจำหน่ายอาวุธให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีอนุญาต  อีกทั้งให้เพิ่มวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นคำขออนุญาตขายหรือจำหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่น รวมถึงแก้ไขแบบหนังสืออนุญาตให้ขายหรือจำหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 ในราชอาณาจักร (แบบ อ.17) ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ
                
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2555 โดยกำหนดสถานที่และวิธีการยื่นคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน โดยให้ยื่นคำขอที่กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กห. หรือโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

อีกทั้ง ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งวัตถุหรืออาวุธเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธและการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

โดยมีสาระสำคัญ คือกำหนดให้การยื่นคำขออนุญาตสั่งหรือนำเข้าวัตถุหรืออาวุธเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธมาในราชอาณาจักร สำหรับส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการอื่นหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ในการมีและใช้ ตามที่กฎหมายกำหนด สามารถยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย  รวมถึงกำหนดระยะเวลาการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บ ภายในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องทำให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีอนุญาต
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24