อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ครม.เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงสธ.รองรับสังคมสูงอายุ

ครม.เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงสธ. 4 ฉบับ รองรับสังคมสูงอายุ หลังรพ.เฉพาะด้านไม่เพียงพอ อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 17.26 น.


เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รวม 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ  โดยสาระสำคัญ คือ 1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  กำหนดหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ รวมทั้งกำหนดบทเฉพาะกาลรองรับโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพตามลักษณะเฉพาะประเภทผู้สูงอายุ  

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  กำหนดให้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะเฉพาะที่จำเป็นแต่ละหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการในจำนวนเหมาะสม และเพียงพอของโรงพยาบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ  

นางนฤมล กล่าวต่อว่า 3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น และสิทธิของผู้ป่วย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  กำหนดให้การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ ให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว   ขณะเดียวกัน ต้องดำเนินการจัดให้มีชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น และสิทธิของผู้ป่วยตามกฎกระทรวงกำหนด

และ4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  กำหนดให้โรงพยาบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานในโรงพยาบาลดังกล่าว โดยมีจำนวนขั้นต่ำตามจำนวนเตียงที่ขออนุญาต เปิดทำการตามที่กำหนดไว้  เพื่อกำหนดจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพให้ครอบคลุมโรงพยาบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ 

นางนฤมล กล่าวอีกว่า สาธารณสุขเสนอว่า  ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงอายุ  บางรายเป็นผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องได้รับการรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิด  ซึ่งโรงพยาบาลผู้สูงอายุเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของโรงพยาบาลเฉพาะผู้ป่วย  ซึ่งไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุที่มีเฉพาะด้าน  จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง.
 
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20