อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ราชกิจจาฯเผยแพร่ระเบียบก.ต.ช. วิธีการสรรหากก.ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบก.ต.ช.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ อังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.25 น.


เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อเสนอให้วุฒิสภาเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ความว่า ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อเสนอให้วุฒิสภาเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563”

โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม อาทิ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ,มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ และไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นที่ปรึกษาของข้าราชการการเมือง หรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เป็นต้น
 
สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อเสนอให้วุฒิสภาเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอรายชื่อบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสม ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมจำนวนสองเท่าของจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะต้องดำเนินการสรรหา และให้สำนักงาน ก.ต.ช. ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ที่ได้รับการเสนอรายชื่อแล้วจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลดังกล่าว ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอเลขานุการ ก.ต.ช. เพื่อนำเสนอกรรมการ ก.ต.ช.

ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ก.ต.ช. โดยทั้งหมดที่มาประชุม จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหา เพื่อเสนอให้วุฒิสภาเลือกต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ค. พ.ศ.2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12