อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

สภาฯผ่านร่างพ.ร.ก.แก้ไขพ.ร.บ.ครอบครัว

สภาฯผ่านพ.ร.ก.แก้ไขพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว งดออกเสียงเพียบ! “จุติ”แจงกระทรวงฝึกคนเป็นสังคมสงเคราะห์ จึงมีนิติกรไม่มากพอต่อการปฏิบัติ พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.23 น.


เมื่อวันที่ 20 พ.ย. เวลา 17.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงว่า การตราพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อความผาสุกของประชาชน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ มีภารกิจในการฝึกคน เป็นสังคมสงเคราะห์ แต่ไม่ได้ฝึกมาเป็นนิติกร โดยมีนิติกรจำนวนไม่มาก ทำให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติและการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ทั้งนี้จากสถิติความรุนแรงในครอบครัวนั้นพบว่ามีตัวเลขสูงมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตรากำลังของกระทรวงที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือสตรีและเด็กตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้ การแก้ไขพระราชบัญญัติจำเป็นต้องทำตามกฎหมายเรื่องการให้รับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะมีความล่าช้าออกไปอีก ดังนั้น การออกพระราชกำหนดจึงเป็นทางเลือกเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

จากนั้นที่ประชุมสภาฯ จึงลงมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก  244 ต่อ 73 เสียง แต่มีส.ส.งดออกเสียงมากถึง 148 คน และไม่ลงคะแนน 1 คน ทั้งนี้ จากนี้สภาฯ จะส่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ให้วุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20