อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

'สาธิต'เปิดสายด่วนรับฟังปัญหาเยาวชน ยกธรรมะเข้าสู้!

เยาวชนยื่น3ข้อ วอน"สาธิต"แก้ปัญหาเข้าไม่ถึงการรักษาสุขภาพจิต หลายคนทำร้ายตัวเองถึงตาย "หมอตี๋"ห่วงคนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จใน2ชม. พร้อมเปิดคู่สายด่วน1323 เพิ่ม แถมเอาธรรมะเข้าสู้  พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 12.49 น.


เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เครือข่ายสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเยาวชนเลิฟแคร์ ตัวแทนเด็กและเยาวชน เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เนื่องในวัน "สุขภาพจิตโลก" เนื่องจากพบปัญหาเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าไม่ถึงการบำบัดรักษาด้านสุขภาพจิตได้โดยตรง เนื่องจากสถานพยาบาลมีการตีความมาตรา 21 พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 แตกต่างกัน ทำให้เยาวชนจำนวนหนึ่งเข่าไม่ถึงบริการ บางรายมีอาการรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตัวเอง ดังนั้นจึงมีข้อเรีกยร้อง 3 ข้อ คือ 1. ขอให้กรมสุขภาพจิตทำหนังสือเวียนถึงหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตและหน่วยบริการที่มีบริการด้านจิตเวช เพื่อชี้แจงและซักซ้อมแนวปฏิบัติในกรณีผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์สามารถเข้ารับการบำบัดรักษาได้ โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองให้ความยินยอม ยกเว้นกรณีที่ต้องรับไว้รักษาในสถานพยาบาลหรือสถานบำบัดให้ชัดเจน 

2 ขอให้ผู้รับบริการเข้ารับการรักษาได้ในทุกหน่วยบริการที่มีบริการด้านจิตเวช เพื่อลดขั้นตอนในการทำเรื่องขอใบส่งตัวจากสถานพยาบาลตามสิทธิ ในกรณีที่ไม่มีบริการด้านจิตตเวช เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษาที่รวดเร็วและไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วย และ 3 ขอให้มีตัวแทนเด็กและเยาวชนในคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ หรือคณะทำงานด้านนโยบายสุขภาพจิต เพื่อเสนอประเด็นปัญหาที่มีผลต่อเรื่องสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน รวมถึงในการวางแนวทางปฎิบัติที่เด็กและเยาวชนนั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้าน นายสาธิต กล่าวว่า ข้อเรียกร้อง ข้อ 1 และข้อ 3 สามารถดำเนินการได้เลย ส่วนข้อ 2 จะต้องนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยอมรับว่าปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและเยาวชนมีตัวเลขที่สูงขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งเรื่องของการเรียน เศรษฐกิจ ครอบครัว การใช้เทคโนโลยี หรือแม้แต่เรือ่งการเมือง โดยสถานการณ์ในภาพรวมระดับประเทศของไทยพบว่ามีคนที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงถึง 9.55 คน ต่อนาที และมีการฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คนในทุกๆ 2 ชั่วโมง อันตราการฆ่าตัวตายรวมทั้งปีประมาณ 4 พันคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เพียงแต่มีแนวโน้มพบการทำร้ายตัวเองมากขึ้นในคนที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีลงมา

ทั้งนี้ในปี2563 กรมสุขภาพจิตจะมีการเปิดคู่สายด่วน 1323 เพิ่มขึ้นจาก 10 คู่สายเป็น 20 คู่สาย ยอมรับวาาอาจจะยังน้อยอยู่ แต่การทำงานเรื่องนี้ต้องการคนที่เชี่ยวชาญจริงๆ นอกจากนี้ จะมีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การปล่อยวาง เข้าใจ ก้าวข้าม เเละรู้จักความผิดหวัง มาให้เยาวชนได้เรียนรู้ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต โดยได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12