อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ขยายพรก.ฉุกเฉินนราธิวาส3เดือน เว้นศรีสาคร-สุไหงโก-ลก

ราชกิจจาฯประกาศขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินนราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน ยกเว้นอ.ศรีสาคร-สุไหงโก-ลก หลังสถานการณ์อยู่ในภาวะเจ้าหน้าที่ควบคุมได้ พุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 17.23 น.


เมื่อวันที่ 11 ก.ย.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก และอ.สุคิริน จ.ยะลา ยกเว้นอ.เบตง และจ.ปัตตานี ยกเว้นอ.แม่ลาน ตามประกาศลงวันที่  4 มิ.ย.2562 ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถขยายผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสามารถจับกุมตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งสามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น แต่ปรากฏว่ายังคงมีการก่อเหตุการณ์ร้ายแรงเพื่อสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและยังมีความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงด้วยการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยมุ่งหวังให้เกิดการเกรงกลัวอันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนจนไม่อาจดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

ดังนั้น จึงสมควรขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งจำเป็นต้องใช้มาตรการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการแก้ไขปัญหาให้ยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก และอ.สุคิริน จ.ยะลา ยกเว้นอ.เบตง และจ.ปัตตานี ยกเว้นอ.แม่ลานออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ เรื่องยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์อันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ดังกล่าว อยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการต่าง ๆ เข้าควบคุม ระงับยับยั้ง และแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)กำหนดขึ้น ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตจ.นราธิวาส ปัตตานี และยะลา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมถึงคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2550 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าครม.จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 ก.ย.2562 เป็นต้นไป.
 
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19