อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

"บิ๊กตู่"ไฟเขียวงบกลาง2พันล้านแก้แล้งสุรินทร์-บุรีรัมย์

"บิ๊กตู่"ไฟเขียวงบกลาง2พันล้านบาทแก้แล้งจ.สุรินทร์ บุรีรัมย์ พร้อมเชื่อมแก้มลิง4แห่ง พร้อมระบบคลองผันน้ำ เล็งสร้างอ่างลำชีน้อย แก้อีสานแล้ง ท่วมซ้ำซาก เผยกษ.ชงงบรับมือแล้งท่วมปี63 วงเงิน3.9หมื่นล้านบาท  เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 11.02 น.

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน  เปิดเผยว่า  กรมชลประทาน ได้เสนอโครงการชลประทานสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การเกษตร จากภัยแล้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและรองรับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ ต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้รับความเห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ  โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการในโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที ภายใต้ระเบียบและกฎหมายโดยเป็นงบกลางกว่า 2,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการชลประทานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  กรมชลประทานได้จัดทำโครงการระยะสั้น กลาง และระยะยาว   เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจากเดิมที่มีความจุเพียง  20 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)  เป็นกว่า 30 ล้านลบ.ม.  การขุดลอก  อ่างอำปึล และโครงการขุดร่องชักน้ำ โดยโครงการระยะเร่งด่วนและระยะสั้นภายในปี  2563  ของจังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ  3 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำห้วยเสนงระยะที่  2  เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ เบื้องต้น 750,000ลบ.ม.  การขุดลอกอ่างเก็บน้ำอำปึล เพิ่มการเก็บน้ำอีก  750,000 ลบ.ม.  อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกเพิ่มน้ำอีก  1.2 ล้านลบ.ม.   

นอกจากนี้จะปรับปรุงอ่างเก็บน้ำราชมงคลพร้อมอาคารเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองของห้วยเสนง ปริมาณ 210,000 ลบ.ม. และ การทำแก้มลิงเกาะแก้วพร้อมอาคาร ปริมาณน้ำ 1 ล้านลบ.ม.    และปรับปรุงแหล่งน้ำ  4 แห่ง คือลำห้วยกระดาษ คลองบ้านสะกวน คลองบ้านตรม  คลองบ้านโคกสะอาด  รวมงบประมาณ 196  ล้านบาท   บางส่วนได้ดำเนินการแล้ว บางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการ

สำหรับโครงการระยะยาว(ปี2564-66)   กำหนดกรอบงบประมาณในปี  63  ประมาณ   1,800 ล้านบาทสำหรับการเพิ่มศักยภาพการเก็บน้ำของห้วยเสนง และอ่างอำปึลประกอบด้วย 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ้างห้วยเสนง วงเงิน  1,000  ล้านบาท เพิ่มความจุน้ำ  10 ล้านลบ.ม.   อ่างฯอำปึล วงเงิน 800  ล้านบาท เพิ่มความจุ 10  ล้านลบ.ม.  และการขุดลอกแหล่งน้ำ  3 แห่งพื้นที่ตำบลศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 9.6  ล้านบาท  นอกจากนั้นให้มีการศึกษาการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำบริเวณชายแดนมาเติมอ่างห้วยเสนง   และศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลำชีน้อย อย่างไรก็ตามโครงการเหล่านี้อาจปรับเพิ่มหรือลดได้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางจังหวัดร่วมพิจารณา

สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ กรมชลประทานได้วางโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งระยะเร่งด่วน  ระยะสั้นและระยาว  โดยระยะเร่งด่วนและระยะสั้น(ปี 63) มีโครงการขุดร่องชักน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ระยะทาง  1.8 กิโลเมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ   การผันน้ำจากเหมืองหินเก่าไปอ่างน้ำห้วยตลาดระยะทาง 10 กม. เพื่อผลิตประปา  และศึกษาการเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำอ่างห้วยจระเข้มาก และอ่างห้วยตลาด  ซึ่งจะขุดลอกเป็น 2ระยะ  รวมถึงการเพิ่มความจุอ่างฯสนามบิน และอ่างห้วยสวาย งบประมาณรวม  130  ล้านบาท

อีกทั้งจะทำระบบคลองผันน้ำ  7 แห่ง วงเงินรวม  379  ล้านบาท เพื่อเชื่อมบ้านตะโก-บ้านโคกยาง   วงเงิน  63 ล้านพื้นที่รับประโยชน์  350 ไร่  เชื่อมบ้านตะโกตาพิ -บ้านโคกเห็ด 65 ล้านบาท พื้นที่รับประโยชน์  200 ไร่ เชื่อมบ้านสุขสำราญ-บ้านราษฏร์นิยม 52 ล้านบาท พื้นที่ 350  ไร่  เชื่อมบ้านจะบกเค็ง-บ้านไสยา 78 ล้านบาท พื้นที่รับประโยชน์500 ไร่ เชื่อมบ้านสี่เหลี่ยม-ลำห้วยโสนราช  76 ล้านพื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่   เชื่อมบ้านเย้ยสะแก-อ่างห้วยตลาด 25 ล้านบาท พื้นที่รับประโยชน์  350 ไร่และคลองเชื่อมห้วยโสนราช วงเงิน 19 ล้านบาท

นอกจากนั้นจะทำแก้มลิง 2 แห่ง  วงเงิน  157 ล้านบาท   ได้แก่ลำปลายมาศ  115 ล้านบาท พื้นที่ประโยชน์ 3 พันไร่   และแก้มลิงพวงบ้านสี่เหลี่ยม วงเงิน  42 ล้านบาท พื้นที่รับประโยชน์  2 พันไร่   และระบบกระจายน้ำคลองผันน้ำลำปะเทีย -อ่างฯสนามบิน วงเงิน 48 ล้านบาท   และในระยะยาวในปี64-66  ให้มีการศึกษาความเหมาะสมเพื่อก่อสร้างแหล่งน้ำสำรองหรือโครงการผันน้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับงบประมาณปี2563กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะเสนอเข้าการพิจารณาของสภา โดยจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย วงเงิน 39,624ล้านบาท แบ่งเป็นการป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการแก้ไขปัญหาระยะยาว เป็นการบริหารจัดการน้ำ วงเงิน10,281ล้านบาท การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย วงเงิน25,925ล้านบาท การพัฒนาปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการฝนหลวง วงเงิน3,120ล้านบาท รวมทั้งงบประมาณบูรณาการของรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงิน139,845ล้านบาท.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    63%
  • ไม่เห็นด้วย
    37%

บอกต่อ : 17