อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ครม.เคาะงบกลาง563ล้าน อุดหนุนผลิตข้าวอินทรีย์ปี61

ครม.เห็นชอบจัดงบกลาง 563 ล้านบาทให้กษ.จ่ายอุดหนุนเกษตรกรในโครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์ปี 61 อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 17.53 น.

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า  การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (20 ส.ค.) ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.ย. 2562 ภายในวงเงิน 536,435,800 บาท เพื่อนำไปจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯต้องกำกับติดตามการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร 15 กิโลกรัมต่อไร่ และอุดหนุนเงินชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวที่ได้ผลผลิตลดลง ในระยะเวลาเริ่มต้นของการผลิตระบบอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 9,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ปี ตามระยะการประเมิน.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19