อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ป.ป.ช.แจงยิบตีตกคดี'ซ้อต่าย'ใช้งบอบจ.บุรีรัมย์59ล้าน

“ป.ป.ช.”แจงปมตีตกข้อกล่าวหา “กรุณา ชิดชอบ” ใช้งบ อบจ. 59 ล้าน ขนคนเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ด เหตุอนุมัติงบถูกต้อง-ไม่มีเงินทอน แต่สมาคมกีฬาบุรีรัมย์ใช้งบผิดวัตถุประสงค์-มีการฟ้องแพ่งเรียกเงินคืนแล้ว พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 12.07 น.

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. นายวรวิทย์ สุขบุญเลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงถึงกรณีกล่าวหานางกรุณา ชิดชอบ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)บุรีรัมย์อนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนให้สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์โดยมิชอบว่า จากการไต่สวน ปรากฏข้อเท็จจริงฟังได้ว่า อบจ.บุรีรัมย์ ได้อนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2554-2556 ปีละ 20,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000,000 บาทให้สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และบุคลากรกีฬาได้ไปศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหรือกีฬา ประเภทต่างๆ ภายในประเทศหรือจังหวัดต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต และเพื่อส่งเสริมพัฒนา มาตรฐานกีฬาฟุตบอลและกีฬาประเภทต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ให้สูงขึ้น แต่การที่สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์นำเงิน อุดหนุนที่ได้รับไปใช้จ่ายเป็นค่าอาหารค่าเบี้ยเลี้ยงค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าพาหนะจ้างเหมารถยนต์ เพื่อนำเด็ก เยาวชน ประชาชน และบุคลากรกีฬาเดินทางไปชมและเชียร์ฟุตบอลทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ที่เข้าแข่งในจังหวัดต่างๆ ซึ่งไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่จากการรวบรวมพยานหลักฐานฟังได้ว่าในการอนุมัติงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดย อบจ.บุรีรัมย์สามารถตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้สมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์เพราะเป็นองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย ประกอบกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ.บุรีรัมย์ และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์ และมีการพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของ อบจ.บุรีรัมย์ ดังนั้นประเด็นที่ว่าการอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวมีการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหรือองค์กรใดหรือไม่ มีการทุจริตเงินโครงการหรือไม่นั้นจากการรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่ปรากฏว่ามีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เสนอ โครงการให้นายกอบจ.บุรีรัมย์ เร่งรัดพิจารณาอนุมัติเป็นพิเศษแต่อย่างใด และไม่พบว่ามีการ โอนเงินหรือทอนเงินจากสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์หรือสมาคมฟุตบอลอื่นๆ กลับมายังผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงยังฟังไม่ได้ว่ามีการทุจริตเงินโครงการดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)

นายวรวิทย์ กล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นที่ว่าสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์นำเงินอุดหนุนไปใช้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการใครเป็นผู้รับผิดชอบ จากการไต่สวนฟังได้ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือเวียนชักซ้อมแนวทางปฏิบัติว่า เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อนุมัติเงินอุดหนุนแล้ว หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องรายงานผลการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบรวมทั้งให้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ถ้าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเรียกเงินเท่าจำนวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืน ในกรณีนี้ปรากฏพยานหลักฐานว่าสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ขอรับทุนได้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้นายก อบจ.บุรีรัมย์ทราบ แต่ไม่พบว่าอบจ.บุรีรัมย์ได้ดำเนินการติดตามผลโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด และพบว่าการอนุมัติงบประมาณปี 2554-56 ปีละ 20 ล้านบาท โดยมีการส่งคืนเงินที่เหลือบางส่วนคืนให้ อบจ.บุรีรัมย์ ทำให้เหลือยอดเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น 59,727,500 บาท ทั้งนี้ สตง.ได้ตรวจสอบและแจ้งให้นายก อบจ.บุรีรัมย์ และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการเรียกเงินคืนจากสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเงิน 59,727,500 บาทแล้ว แต่ยังมีการไม่ส่งคืน ดังนั้น อบจ.บุรีรัมย์ จึงได้ขอให้อัยการจังหวัดบุรีรัมย์ฟ้องเป็นคดีแพ่ง และมีการดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว

นายวรวิทย์ กล่าวอีกว่า ดังนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว มีมติว่าการกระทำของนางกรุณา ชิดชอบเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายก อบจ.บุรีรัมย์ ยังฟังไม่ได้ว่าเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการข้อกล่าวหาไม่มีมูลความผิดอาญา และมีมติให้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ติดตามผลและประเมินผล และรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ นอกจากนั้นมีมติให้จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามผลการดำเนินคดีทางแพ่งและรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 28