อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

''EGAT Energy Excellence Center''พลังงานสะอาด-ยั่งยืน

กฟผ.พร้อมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ให้กลายเป็น EGAT Energy Excellence Center ที่สามารถบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าได้ในพื้นที่ของตัวเอง โดยยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ครบเครื่องยิ่งขึ้นไปอีก พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น.


ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ซึ่งตั้งอยู่เชิงสะพานพระราม 7 ในพื้นที่ของสำนักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ความเป็นมาของต้นกำเนิดไฟฟ้าของโลก ต้นกำเนิดไฟฟ้าในไทย วิวัฒนาการของการผลิตพลังงานไฟฟ้า การนำมาใช้งาน ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีรากฐานการพัฒนามาจากพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือว่าครบถ้วนความรู้ทั้งกระบวนการผลิตไฟฟ้าสำหรับรูปแบบของ EGAT Energy Excellence Center นั้น จะมีพื้นที่การเรียนรู้ในเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนชนิดต่าง ๆ (Renewable Energy Sources : RES) โดยมีการนำระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะมาใช้ (Microgrid) มีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) และควบคุมด้วยระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในพื้นที่ (Micro Energy Management System : Micro EMS) เรียกได้ว่าสามารถเรียนรู้กระบวนการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้จากของจริงเลยทีเดียว

จากแนวความคิด มาสู่การพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง กฟผ. ได้ร่วมมือกับบริษัท Enapter ผู้ดำเนินโครงการบ้านผีเสื้อ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานในรูปแบบไฮโดรเจน เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง โดยจะมีศึกษาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบไฮโดรเจน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบสมาร์ทกริดและไมโครกริดภายใต้โครงการ Sandbox “EGAT Energy Excellence Center (EGAT-EEC)” ของ กฟผ. ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าประเภทแสงอาทิตย์ และเครื่องยนต์ก๊าซ ผสมผสานร่วมกับ Inverter Model ซึ่งมีระบบกักเก็บไฮโดรเจนมาเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ จากข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ฯ มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 350 kW ในระหว่างเวลา 10.00–16.00 น. ซึ่งเป็นระยะเวลาเปิดดำเนินการ จึงมีแนวคิดที่จะผสมผสานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในลักษณะต่างๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในพื้นที่ให้ได้อย่างเพียงพอ โดยจะนำระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าในแบบต่าง ๆ มาติดตั้งไว้โดยรอบพื้นที่อาคาร มีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้

แผงโซลาร์เซลล์ หรือ Solar PV จะติดตั้งบนดาดฟ้าของอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ และติดตั้งบนหลังคาของพื้นที่จอดรถทั้งหมด โดยคาดว่าจะดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 500 kW เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้า

Gas Engine เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่สามารถเดินเครื่องได้จากเชื้อเพลิงหลายชนิด ทั้งก๊าซ และไฮโดรเจน ซึ่งจะติดตั้งในพื้นที่รอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยจะนำเชื้อเพลิงจากในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ มาผลิตไฟฟ้า ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน ซึ่งประกอบด้วย Electrolyser ทำหน้าที่แยกไฮโดรเจนกับออกซิเจน จากนั้นก็นำไฮโดรเจนไปเก็บที่ H2 Energy Storage และเมื่อจะผลิตไฟฟ้าก็จะนำไฮโดรเจนจากที่เก็บมายัง H2 Fuel Cell เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้าต่อไปสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซนั้น แบ่งเป็น
1. ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ที่ได้จากกระบวนการหมักและย่อยสลายของ Biowaste หรือเศษอาหาร และขยะ ภายในพื้นที่สำนักงานกลาง กฟผ. ด้วยวิธีการทางชีวภาพ
2.ก๊าซธรรมชาติ จากระบบท่อก๊าซธรรมชาติสำหรับจ่ายให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ในกรณีที่ Biogas มีไม่เพียงพอในการผลิตไฟฟ้า

อีกทั้งในบริเวณเดียวกันจะมีการติดตั้ง ระบบกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ (BESS) เพื่อกักเก็บพลังงานที่ผลิตเกินความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ในภายหลัง หัวใจหลักของระบบนี้คือ ระบบ Control & Monitoring Center เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการพลังงานในพื้นที่ทั้งระบบ คาดว่าเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จและเปิดใช้งานระบบ จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้“สำหรับ EGAT Energy Excellence Center นี้ จึงเป็นการนำแนวความคิดมาจากโครงการบ้านผีเสื้อ โดยปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ของ กฟผ. ในแบบของเราเอง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถดำเนินการได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปี 2564”

ในอนาคต EGAT Energy Excellence Center จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานที่สมบูรณ์แบบ และสามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของ กฟผ. รวมถึงยังสร้างแรงบันดาลใจที่ดีในการเผยแพร่เทคโนโลยีการพึ่งพาตนเองสำหรับการจัดการพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่คุ้มค่า ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานและบุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อีกด้วย


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 74