อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

สกสว.-สอวช. ระดมสมอง 7 หน่วยทุนวิจัยลดความซ้ำซ้อน

สกสว. – สอวช. จับมือ 7  หน่วยทุนวิจัย เดินหน้าการทำงานลดความซ้ำซ้อน ประเดิมโรดแมพแรกเพิ่มขีดความสามารถในการขันของประเทศ  หนุนงานวิจัยบีซีจี และสร้างเศรษฐกิจสามารถเติบโตไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.48 น.

 วันนี้ (9 พ.ย.62) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุม “หารือหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม  (พีเอ็มยู) เรื่องแผน/งาน โครงการสำคัญ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ”  เพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานออกแบบการสนับสนุนงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สอดรับกับ  “นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 – 2570” อันประกอบไปด้วย 4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)   พีเอ็มยู เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยด้าน  โดยหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรมที่ชื่อ “พีเอ็มยู” (PMU มาจากคำว่า Program Management Unit) จำนวน 7 พีเอ็มยู ประกอบด้วย   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ( NIA  )    สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  (สวก.)    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) นอกจากนี้ยังมี 3 หน่วยบริหารและจัดการทุนน้องใหม่ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ที่ ดำเนินการภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประกอบด้วย    พีเอ็มยู “A”  มาจาก Area - based  หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  พีเอ็มยู “B” มาจาก Brain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ พีเอ็มยู “C” มาจาก Competitiveness หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  โดย ทั้ง  7 หน่วยงานจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานจัดการทุนวิจัย  การติดตามและประเมินผลงานวิจัย โดย สกสว. จะไปหนุนเสริมการทำงาน  โดยมี ดร.เทวินทร์  วงศ์วานิช  กรรมการบริหาร หน่วยบริหารทุนและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ทำหน้าดูแลภาพรวมการทำงานของทั้ง 7 พีเอ็มยู

ด้าน รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล  รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สกสว.  เปิดเผยว่า ทุนวิจัยตามกรอบงบประมาณ ววน. ปีงบประมาณ 2564  แบ่งประเด็นและสัดส่วนงบประมาณ เป็น 3 ส่วน คือ ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน แบ่งเป็น 1 . Basic Research Fund & Institutional Capacity Building Fund ที่สนับสนุนทุนแก่โครงการงานวิจัยพื้นฐาน และสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของสถาบันความรู้และสถาบันวิจัยในหน่วยงาน สัดส่วน 15 %   2. Basic Function Fund เป็นการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้าน ววน. และดำเนินการตามพันธกิจของตนเอง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. ระดับชาติ และโครงการริเริ่มสำคัญของประเทศ สัดส่วน 35 %   

และ ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ เป็นลักษณะ Competitive Funding ที่สนับสนุนทุนแก่หน่วยงานระดับปฏิบัติโดยต้องเป็นการทำวิจัยที่เน้นตอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. ของประเทศ  สัดส่วน 50 %

ทั้งนี้ข้อสรุปการประชุมวันนี้มุ่งเน้นถึงการโปรแกรมการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ประเด็นอาทิ บีซีจี การพัฒนาเศรษฐกิจที่คู่ขนาดไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โปรแกรมเรื่องความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ฯลฯ เพื่อวางรากฐานแนวทางการจัดสรรงบและอุดหนุนทุนวิจัยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน โดยมีแต่ละพีเอ็มยูแบ่งขอบเขตหน้าที่การทำงาน โปรแกรมการวิจัยที่สนับสนุนทุนวิจัยอย่างชัดเจน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 55