อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

กสทช.ประกาศเกณฑ์จ่ายชดเชย MUX

กสทช.ประกาศหลักเกณฑ์จ่ายค่าชดเชยให้ MUX หลังได้รับผลกระทบจากเรียกคืนคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ  กำหนดยื่นหนังสือต่อ กสทช.ภายใน 9 ต.ค.นี้  พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 17.58 น.

วันนี้ (18 ก.ย.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ได้ออกประกาศสำนักงาน กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ (MHz) ในกรณีผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย และผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลแล้ว 

โดยกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย และผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ยื่นหนังสือต่อสำนักงาน กสทช.เพื่อขอรับกรทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนตามที่กำหนดในประกาศฯ ภายในวันที่ 9 ต.ค.2562  ส่วนในกรณีที่ผู้รับใบบอนุญาตรายใดไม่ยื่นหนังสือขอรับการทดแทน หรือไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง หรือจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงาน กสทช.ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตรายนั้นไม่ปรสงค์จะขอรับการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจากสำนักงาน กสทช.เว้นแต่การไม่ดำเนินการดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตามที่สำนักงาน กสทช.เห็นสมควร 

นอกจากนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องนำส่งรายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือค่าผลกระทบโดยตรงที่ผู้รับใบนุญาตได้รับจากการปรับเปลี่ยนการให้บริการตามเงื่อนไขการอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้วย โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล ได้แก่ 1.รายการ จำนวนอุปกรณ์ที่ต้องมีการปรับปรุง และรายละเอียดค่าใช้จ่าย 2.รายการ จำนวนอุปกรณ์ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และรายละเอียดค่าใช้จ่าย โดยกรร๊ตัวกรองความถี่วิทยุ (Filter) อุปกรณ์รวมสัญญา (Combiner) และโมดูลของอุปกรณ์ขยายกำลังส่ง (Power amplifier module) ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานแสดงที่มาของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างครั้งหลังสุด 3.รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ตามข้อ 1 และ 2 

4.รายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานแสดงที่มาของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 5.ข้อมูลต้นทุนการดำเนินการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โครงข่ายทั้งหมด ประกอบด้วยรายการ จำนวน และราคาตามแบบฟอร์ม และ 6.เอกสารอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการหรือสำนักงาน กสทช.เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ เมื่อสำนักงาน กสทช.ได้รับหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานแล้ว ให้นำเสนอคณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ ในช่วง 699-790 เมกะเฮิร์ตซ และคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดกรอบวงเงินการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้รับใบอนุญาต โดยจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือและเอกสารหลักฐานจากผุ้รับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน

ขณะเดียวกัน การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้รับใบอนุญาต คิดจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องเกิดจากผลกระทบโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ โดยให้แยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็น 3 หมวด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของผู้รับใบอนุญาต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงและไม่สามารถถังเฉลี่ยข้ามหมวดได้

จากนั้นเมื่อคณะอนุกรรมการเห็นชอบกรอบวงเงินการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการแล้วให้สำนักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตทราบกรอบวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบเพื่อก่อหนี้ผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตมาลงนามในบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทน ชดใช้ หรือค่าตอบแทนกับสำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ให้สำนักงาน กสทช.ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการให้ความเห็ชอบกรอบวงเงิน

สำหรับการจ่ายเงินตามกรอบวงเงินให้เป็นไปตามงวดการจ่ายเงินของสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และตามแผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่าย โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องนำส่งสำเนาสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการเบิกจ่าย ส่วนครุภัณฑ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับใบอนุญาต โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับใบอนุญาต 

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ (Implementation plan) ที่คณะกรรมการกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.2563 โดยผู้รับใบอนุญาตจัดส่งรายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคให้สำนักงาน กสทช.ทราบทุกเดือนตามรูปแบบรายงานที่สำนักงาน กสทช.กำหนด ทั้งก่อนและหลังการสิ้นสุดแผนการดำเนินการแต่ละขั้นหรือแต่ละระยะ รวมทั้งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดส่งรายงานผลการดำเนินการทั้งหมดภายใน 30 วันนับแต่วันที่ดำเนินการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนการปรับปรุงโครงข่าย

นอกจากนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดส่งบัญชีแสดงรายการครุภัณฑ์ รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และนำส่งเงินที่เหลือจากการดำเนินการให้สำนักงาน กสทช.ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ดำเนินการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนการปรับปรุงโครงข่าย เพื่อให้คณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบ ส่วนกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายของรายการใดได้ หรือใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบ ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งเงินคืนสำนักงาน กสทช.ภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

ก่อนหน้านี้ นายฐากร กล่าวว่า เงินสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) จำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 345 ล้านบาท แบ่งเป็น กองทัพบก จำนวน 2 โครงข่าย เป็นเงิน 85 ล้านบาท, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT จำนวน 1 โครงข่าย เป็นเงิน 100 ล้านบาท, กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 โครงข่าย เป็นเงิน 40 ล้านบาท และ ไทยพีบีเอส จำนวน 1 โครงข่าย เป็นเงิน 120 ล้านบาท 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 71