อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

กสทช. ผนึก ไอทียู เสริมภูมิเทคโนโลยีดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

กสทช. จับมือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้เรื่อง Artificial Intelligence (AI) ผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 14.06 น.

วันนี้ (16 ก.ย.) โรงแรม เรดิสัน บลูพลาซ่า กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ NBTC-ITU-NIA Center of Excellence 2019 ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการประชุมสูงสุดของภาคการพัฒนาโทรคมนาคมแห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-D) ที่เป็นไปตามกำหนดในรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาของITU โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกภูมิภาคต่างๆ ทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วโลก อาทิ อเมริกา ยุโรป แอฟริกา อาหรับ และเอเชียแปซิฟิก ที่มาร่วมเสนอ แนะแนว เกี่ยวกับนโยบาย หรือดำเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ ตลอดจนร่วมกันพิจารณากำหนดแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและเพื่อกำหนดทิศทางของแนวนโยบายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและกำกับดูแลโทรคมนาคมขององค์กรแต่ละหน่วยงานที่ดูแล โดยโครงการความร่วมมือดังกล่าว ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติ NBTC-ITU Center of Excellence 2019 ในประเด็นเรื่อง Artificial Intelligence Overview ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2562
               
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช กล่าวว่า การจัดการประชุมเป็นไปตามโครงการความร่วมมือในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ ITU ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง “การประชุมเชิงปฏิบัติการ NBTC-ITU-NIA Center of Excellence 2019” ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาด้านคมนาคมภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยพัฒนาโทรคมนาคมปีค.ศ.2017 (World Telecommunication Develop Conference : WTDC-17) ในการยกระดับและพัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจการโทรคมนาคมภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและเพื่อกำหนดทิศทางของแนวนโยบายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและ ICT ตลอดจนพัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีภายใต้โครงการความร่วมมือของ ITU-D ระหว่างประเทศสมาชิก ถือเป็นการเผยแพร่ความรู้ในด้าน Artificial Intelligence (AI) ให้แก่ประชาชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศสมาชิก

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ 5G, Internet of Things (IoT), Blockchain, Big Data, Cloud, Digital Platform และ Artificial Intelligence (AI) ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีบทบาทที่สำคัญต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงผ่านเทคโนโลยีไปสู่ดิจิทัล ที่จะเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กล่าวมานั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อภาคส่วน ICT และส่งผลต่อภาคส่วนสาธารณสุข เกษตรกรรม การคมนาคม การค้า และระบบการเงิน ที่จะมาเปลี่ยนแปลงช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของประชากรและองค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
               
ดังนั้น โครงการความร่วมมือในการจัดการประชุมปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลเอเชียและแปซิฟิกระหว่างสำนักงาน กสทช. และ ITU ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี 2562 จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของประชากรและองค์กรต่าง ๆ พร้อมทั้งยังสอดคล้องกับแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่จะผลักดันประเทศไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 71