อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

บอร์ดสกศ.เร่งปฏิรูปการศึกษากลุ่มคนวัยแรงงาน

รมช.ศึกษาธิการ ถก บอร์ดสภาการศึกษา เร่งปฏิรูปการศึกษาที่เกิดรูปธรรมชัดเจนในกลุ่มแรงงานกลุ่มอายุ 15-59 ปี ชี้ ต้องจัดระบบการเรียนใหม่ เน้นการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.48 น.

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมกการสภาการศึกษา (กกส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้รายงานผลการศึกษาปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย 2563 ที่สะท้อนข้อมูลจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของวัยแรงงานกลุ่มอายุ 15-59 ปี เท่ากับ 9.86 ปี ยังห่างจากค่าเป้าหมายถึง 2.64 ปี จากเป้าหมายในปี 2579 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ อยู่ที่ 12.5 ปี ดังนั้น จำเป็นต้องปฏิรูปการศึกษาที่เกิดรูปธรรมชัดเจน ขับเคลื่อนภายใต้กฎหมายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จัดระบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ เช่น การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (โฮมสคูล) ที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ตลอดจนเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบและหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สนับสนุนการพัฒนาทักษะ ปรับทักษะ และสร้างทักษะใหม่ให้กับวัยแรงงานให้มีความรู้และสามารถเรียนต่อได้สูงขึ้น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการเพิ่มจำนวนปีการศึกษาของคนไทยที่มากขึ้นทั้งเชิงปริมาณควบคู่กับเชิงคุณภาพสอดรับกับผู้เรียนปัจจุบันที่แสวงหาความรู้เชิงสมรรถนะมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ต้องเร่งขับเคลื่อนจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษาแต่ละขนาดที่มีความแตกต่างกัน เสนอปรับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบข้ามสาขาวิชาเพื่อพัฒนาให้เด็กมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Non-Degree การใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และระบบคลังหน่วยกิต ที่มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเรียนรู้เน้นสมรรถนะที่จำเป็นในตลาดแรงงานพัฒนาไปสู่การจัดทำคลังสมรรถนะของประเทศไทย

"นอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้ สกศ.ปรับปรุงร่างดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย ที่ได้ศึกษาจากตัวชี้วัดที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อมาสังเคราะห์แสดงรายละเอียดมิติและตัวชี้วัดจำแนกตามจังหวัด จำเป็นต้องพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง และสอดคล้องวิถีชีวิตปัจจุบันภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งสูงวัย เน้นเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้อย่างมีวิจารณญาณ ควรปรับเนื้อหาให้มีความสอดคล้องร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนยกระดับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของจังหวัดและภูมิภาคได้" คุณหญิงกัลยา กล่าว 


   


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น