อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

"ยุพา" สั่งสวจ.ปรับแผนงานรับโควิด

แนะพลิกวิกฤติเป็นโอกาส เตรียมความพร้อมสถานที่ อบรมมัคคุเทศก์ในชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour” ไว้รับนักท่องเที่ยวหลังโควิด-19 คลี่คลาย พุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.16 น.

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ ผ่านการประชุมทางออนไลน์ โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 2564 ในช่วงไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้มากที่สุด และได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนดำเนินงานในช่วง 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.64) เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งให้แต่ละหน่วยงานปรับเปลี่ยนวิธีทำงานโดยมุ่งสร้างเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ เช่น การเร่งพัฒนา ต่อยอด และยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT), การส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร, การยกระดับให้เป็นชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour” เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า การระบาดของโควิด-19 ทำให้ชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour” ต้องงดจัดกิจกรรมต่างๆ และงดต้อนรับนักท่องเที่ยวชั่วคราว แต่ถือว่าวิกฤตนี้เป็นโอกาสที่จะให้สวจ.ร่วมกับชาวชุมชนจัดเตรียมความพร้อมทุกด้าน เช่น สถานที่ต่างๆ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรมอาชีพ การอบรมมัคคุเทศก์ การจัดทำโฮมสเตย์เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ล่าสุดได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour” ให้สวจ. แล้วกว่า 6 ล้านบาท ส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้กำชับให้ สวจ.พิจารณาความเหมาะสมและปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น