อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

ศธ.แจงปมการสอบเด็ก ม.6ชนกับวันสำคัญ

ปลัดศธ.แจง ข้อร้องเรียนเด็ก ม.6 ขั้นตอนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชนกับวันเลือกตั้งและวันสอบปลายภาค เผย ขยับสอบการสอบต่างๆไม่ให้ชนกับการสอบเข้ามหา'ลัยแล้ว ย้ำ การสอบปลายภาคของโรงเรียนจะต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 19 มี.ค. พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น.

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากกรณีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ออกมาเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กรณีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือ TCAS ตรงกับวันสำคัญอื่นที่กำหนดไว้ เช่น การสอบ GAT/PAT ในวันที่ 20 - 23 มี.ค. ตรงกับวันสอบปลายภาคของโรงเรียน วันสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 3 - 4 เม.ย. และวันสอบโอเน็ต วันที่ 27 - 28 มี.ค. ตรงกับวันเกณฑ์ทหารและวันเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น วันสอบวิชาสามัญที่จะมีการสอบวันที่ 3 - 4 เม.ย. ซึ่งตรงกับการเกณฑ์ทหาร ระหว่างวันที่ 1–20 เม.ย. นั้นอาจต้องมีผู้เข้าสอบจำนวนหนึ่งต้องเข้ารับการคัดเลือก แต่กองทัพบกก็ได้ประกาศหลักเกณฑ์การทำคำร้อง ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารไว้ ผู้สมัครสามารถใช้เป็นเหตุผลในการผ่อนผันได้

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า ขณะที่วันสอบโอเน็ต ม.6 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มี.ค.ที่ประชุมคณะกรรมการ สทศ.มีมติให้เลื่อนกำหนดการทดสอบ โอเน็ต ม.6 เป็นวันที่ 29 มี.ค. แทน โดยใช้เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา และระยะเวลา ให้เป็นไปตามตารางสอบเดิม ส่วนการสอบ GAT/PAT วันที่ 20-23 ม.ค. 2564 ที่อาจตรงกับวันสอบปลายภาคของโรงเรียนบางแห่งนั้น สพฐ.ได้แจ้งโรงเรียนให้กำหนดวันสอบปลายภาคของนักเรียนชั้น ม.6 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มี.ค. ซึ่งการกำหนดวันสอบปลายภาคเป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่งที่จะพิจารณาวันสอบที่เหมาะสมกับนักเรียนของตนเอง

“การเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลให้นักเรียนได้รับเนื้อหาวิชาไม่เต็มที่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดย สทศ.จะใช้ข้อสอบที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึง ม.6 ดังนั้นการวางแผนเตรียมตัวในเรื่องการเรียนมาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะข่วยให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการได้ไม่ใช่เตรียมตัวเพียง 1-2 เดือน อย่างไรก็ตาม อว.และศธ.ได้ขอให้ ทปอ. และ สทศ. จัดทำมาตรการด้านสาธารณสุขเสนอต่อ ศบค. เพื่อให้มีการอนุมัติกระบวนการที่ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในแต่ละสนามสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนทุกคนด้วย” ดร.สุภัทร กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น