อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

สอศ.ติวเข้มผู้บริหารสร้างนักวิชาชีพในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หวังสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.38 น.

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และสมาชิกดีเด่นโครงการ ภายใต้การนิเทศ รุ่นที่ 8 และทบทวนเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ได้แก่ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาในการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ให้มีความเข้มแข็ง ก้าวหน้า และยั่งยืน

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการขับเคลื่อนให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โดยการจัดอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ และการทบทวนเกณฑ์การประเมินให้แก่คณะกรรมการประเมินให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ทั้งยังเป็นกรอบการดำเนินงาน การวางรากฐานการประเมินให้มีมาตรฐานในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการก้าวไปสู่ผู้ประเมินที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาได้มีทักษะด้านวิชาการ และวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เกิดคุณภาพด้านทักษะชีวิต และภาวะผู้นำ เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  ซึ่งเป็นการสร้างผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นคนดีและคนเก่ง

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น