อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

กสพท.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกกลุ่มแพทย์ปี 64

กสพท.ประกาศรับสมัครกลุ่มแพทย์ปี 64 ย้ำผู้สมัครทุกคนอ่านเอกสารให้รอบคอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แจง เด็กซิ่วต้องแต่งตัวให้เหมาะสมตามเพศสภาพ พุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11.28 น.

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ( กสพท) ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมจัดสอบคัดเลือก กสพท  รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกันแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรง ปีการศึกษา 2564 ของ กสพท. โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2564 กสพท เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ของ ทปอ. โดย ทปอ.จะเป็นหน่วยกลางการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. และกำหนดเทียบ ให้ กสพท.  เป็นเสมือน 1 มหาวิทยาลัย  มี 55 สาขาวิชา ส่วน กสพท. จะสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. ทางเว็บไซต์ของสถาบันที่เข้าร่วมคัดเลือก โดยจะเปิดรับสมัครวันที่ 2-20 พ.ย.63 สอบวันที่ 10 เม.ย.63 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะประมาณวันที่ 27 เม.ย.63

ด้าน ศ.พญ.บุญมี กล่าวว่า  ขอย้ำให้ผู้เข้าสอบต้องอ่านประกาศให้ละเอียดชัดเจน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัดด้วย  โดยเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอให้อ่านอย่างละเอียด ส่วนการแต่งกายของผู้สมัครสอบในกลุ่มเด็กซิ่วนั้น ขอให้แต่งตัวด้วยชุดสุภาพ และไม่ควรแต่งชุดนักเรียน เนื่องจากพ้นสภาพจากโรงเรียนเดิมมาแล้ว อีกทั้งจะทำให้การตรวจสอบมีความยุ่งยากมากขึ้น สำหรับคณะ/สถาบัน และจำนวนรับ มีทั้งสิ้น 2,622 คน ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 20 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 176  คน จุฬาฯ-กรมแพทย์ทหารอากาศ  กองทัพอากาศ  30 คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 55 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 65 คน มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 30 คน  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) 109  คน โรงพยาบาลรามาธิบดี มม.-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 24 คน ศิริราชพยาบาล มม. 260 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) 40 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) 13 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 150 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 40 คน วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นมร.) 20 คน วชิรพยาบาล-โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 20 คน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 12 คน  มหาวิทยาลับบูรพา (มบ.) 30 คน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) 16 คน  มหาวิทยาลัยสยาม 15 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 80 คน  มม. 83 คน  มช. 15 คน  ม.อ. 25 คน มศว 58 คน  มข. 15 คน มธ. 25 คน มน. 40 คน มทส. 10 คน   คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาฯ 120 คน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)  65 คน  มข. 10 คน  มช.30 คน  มม. 40 คน  มม.-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 10 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 20 คน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส )10 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออก  30 คน  มทร.ศรีวิชัย  10 คน  ม.อ. 10 คน  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 71  คน  จุฬาฯ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ) 80 คน  มม. 140 คน  มช. 85 คน  มศว (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 20 คน  มศว (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) 20 คน   มธ. 30 คน  มมส (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 10 คน  มบ. 120 คน  มหาวิทยาลัยสยาม (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 20 คน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 20 คน มหาวิทยาลัยพายัพ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 20 คน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)  10 คน   
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41