อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

"อรสา" เปิดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

รองเลขาธิการกกอ. เปิดประชุมวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เสริมศักยภาพครู พัฒนาความรู้สู่ชุมชน สร้างคนไทยในโลกยุคใหม่ อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 18.17 น.

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เสริมศักยภาพครู พัฒนาความรู้สู่ชุมชน สร้างคนไทยในโลกยุคใหม่” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครโดยดร.อรสา กล่าว่า การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง สอดคล้องกับนโยบายของดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ต้องการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะมีการบูรณาการการทำงานระดับกลุ่มจังหวัด มีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 9 เครือข่ายเป็นตัวขับเคลื่อน หรือ “อว. ส่วนหน้า” เป็นการผสมผสานและทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย ทำให้อาจารย์ นักวิจัย ออกจากห้องเรียน ห้องแล็บมาทำงานจริง เพื่อนำไปสู่การเติมเต็มระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะนำสู่การศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้วยนวัตกรรมควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัยพร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน แก้ปัญหาและยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยผลงานของการดำเนินงานโครงการฯ ที่มีมากว่า 5 ปี ได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นำพลังของสถาบันอุดมศึกษา 135 สถาบัน จากเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่ายเข้าร่วมโครงการฯ ทำงานร่วมกับโรงเรียน 2,371 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด เสริมศักยภาพครู 19,897 คน และพัฒนานักเรียน 225,682 คน

ดร.อรสา กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้การพัฒนากำลังคนคุณภาพในยุค New Normal ที่จะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกระบวนการบูรณาการโลกของการศึกษากับโลกของการประกอบอาชีพที่ต้องเน้นสมรรถนะ เพื่อเตรียมเด็กไทยให้เป็นคนไทยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพและวิชาชีวิต สามารถดำรงอยู่ได้ทั้งในโลกปัจจุบัน และโลกอนาคต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

การจัดประชุมดังกล่าว นอกจากแสดงผลการดำเนินงานและนิทรรศการในภาพรวมของโครงการฯ ยังมีการนำเสนอสื่อและนวัตกรรมต้นแบบ ที่เป็นผลผลิตจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งมีการเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน เป็นผู้แทนจากเครือข่ายอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 58