อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

"เอนก" ถกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

รมว.อว.เผย เตรียมลดความยุ่งยากเสนอเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หวังลดภาระอาจารย์ที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมและจัดทำเอกสาร อังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 15.46 น.

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา(กมอ.) ว่า ตนได้ขอให้ กกอ.และ กมอ.หาแนวทางเพื่อให้มหาวิทยาลัยเน้นผลสัมฤทธิ์การศึกษาเพื่อให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานและทำงานได้จริง ควบคู่ไปกับการเน้นความสามารถทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม นอกจากการนำเข้าองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งขอให้หาแนวทางเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถส่งออกองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีไปสู่ต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ ยังขอให้หาแนวทางในการให้ตำแหน่งวิชาการในรูปแบบใหม่ เช่น ศาสตราจารย์วิจัย (Research Professor) สำหรับนักวิจัยหรือบุคลากรวิจัย หรือ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ (Professor of Practice) สำหรับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะทางต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องโปรดเกล้าฯ และไม่มีเงินประจำตำแหน่ง ทั้งนี้ ตำแหน่งเหล่านี้ควรมีเกณฑ์ในการมอบตำแหน่งชัดเจนและอาจจำกัดจำนวนตำแหน่งต่อปี

รมว.อว.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องปรับไปสู่การเป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning Institution) โดยสร้างหลักสูตรเพื่อนำผู้สูงอายุ จำนวนกว่า 11 ล้านคน มาเรียนรู้ด้วยมุมมองใหม่  สร้างผู้สูงอายุให้เป็นพลัง มีทักษะสามารถทำงานหรือใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะเป็นภาระในการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนั้น ควรสร้างหลักสูตรพัฒนากลุ่มคนทำงานและแรงงานในอุตสาหกรรม ที่มีจำนวนกว่า 30-40 ล้านคน มาเพิ่มและปรับปรุงทักษะสามารถเพิ่มผลิตภาพให้แก่ประเทศ

“ที่สำคัญ ขอให้ กมอ.พิจารณาทบทวน เกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ซึ่งเป็นภาระทางเอกสารทำให้อาจารย์ต้องใช้เวลาในการเตรียมและจัดทำมากไป แทนที่จะใช้เวลาในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพ และอาจพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพ (QA) ใหม่ เช่น ให้หน่วยงานที่ผ่านการประเมินได้รับการยกเว้นการประเมินในระยะเวลา 3 ปี เพื่อลดภาระด้านการประเมิน และ ขอให้ทบทวนเกณฑ์ระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความยืดหยุ่นในการศึกษา รวมทั้ง ขอให้ทบทวนเกณฑ์การสอนหรือการสอบสำเร็จการศึกษา ที่ต้องใช้ผู้สอนหรือกรรมการที่มีตำแหน่งทางวิชาการเท่านั้น เช่น คณะนิติศาสตร์ หากไม่เป็นศาสตราจารย์ ก็ไม่สามารถเป็นกรรมการสอบปริญญาเอกได้ แม้จะมีประสบการณ์เป็นประธานศาลฎีกา มาแล้ว เป็นต้น  กล่าวคือ ขอให้สามารถนำผู้มีประสบการณ์ มาสอน/สอบวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ได้สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งวิชาการ เป็นศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์เท่านั้น เป็นต้น” ศ.ดร.เอนก กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34