อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

มสธ.ให้นักศึกษาผ่อนค่าเทอมนาน 36 เดือน

มสธ.เปิดให้นักศึกษาที่เดือดร้อนจากพิษโควิด -19 ผ่อนชำระค่าเทอมได้ ยาวถึง 36 เดือน เริ่มปีการศึกษา 2563 ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 12.26 น.


เมื่อวันที่ 14 ส.ค. รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด- 19 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการเงินของผู้คนในวงกว้าง ทำให้ประชาชนจำนวนมากเดือดร้อน และในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาของ มสธ. ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีโครงการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)  ให้แก่นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบันที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นต้นไป โดยครอบคลุมในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีเงื่อนไขคือนักศึกษาต้องมีบัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด (Xpress Cash )ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)  พร้อมวงเงินเครดิตในบัตร เพื่อรองรับการผ่อนชำระ  โดยการใช้บัตรเครดิตจะ เสียค่าธรรมเนียม 0.5% ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระได้ 3-10 เดือน  ส่วนบัตรกดเงินสด ค่าธรรมเนียม 0.8 % ต่อเดือน ผ่อนชำระได้ 3-36 เดือน ซึ่งธนาคารได้กำหนดจำนวนเงินที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการผ่อนชำระซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท 

รศ.อัจฉรา  กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้เชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้มาก เพราะจะทำให้นักศึกษาสามารถชำระค่าเล่าเรียนต่องวดในจำนวนเงินที่ไม่มากจนเกินไป เช่น นักศึกษาปริญญาตรี ค่าเล่าเรียนประมาณ 3,500 บาทต่อเทอม  ถ้าผ่อนชำระด้วยบัตรกดเงินสด เสียค่าธรรมเนียม 0.80%  ระยะเวลาผ่อนชำระ  3 เดือน  นักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ  1,194.66  บาท ส่วนนักศึกษาปริญญาโท  ถ้าค่าเล่าเรียน 26,000 บาทต่อเทอม  ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียม 0.50% เวลาผ่อนชำระ 6 เดือน  นักศึกษาจ่ายเพียงเดือนละ 4,463.33 บาท และ นักศึกษาปริญญาเอก กรณีค่าเล่าเรียน 50,000 บาท ถ้าผ่อนชำระด้วยบัตรกดเงินสด ค่าธรรมเนียม 0.80%  เวลาผ่อน  10 เดือน จะผ่อนเดือนละ 5,400 บาท  เป็นต้น  ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS) มสธ. จังหวัดนนทบุรี และ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่งที่จังหวัด ลำปาง สุโขทัย นครสวรรค์ นครนายก อุบลราชธานี อุดรธานี จันทบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และ ยะลา  เป็นต้น

“เมื่อเปรียบเทียบค่าเล่าเรียนของนักศึกษา มสธ.ทุกระดับกับสถาบันการศึกษาอื่น จะพบว่าค่าเล่าเรียนของ มสธ.ถูกที่สุด จึงทำให้ที่ผ่านมาเราไม่คิดที่จะทำโครงการผ่อนชำระค่าเล่าเรียน แต่ในตอนนี้เราเห็นว่าต้องทำอะไรบ้างแล้ว เพื่อช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ให้เข้าถึงได้มากขึ้น และยังช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบันไม่ให้การเรียนต้องสะดุดลงจึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น เพราะเราเห็นว่าแม้นักศึกษาจะเสียค่าเล่าเรียนต่อเทอมไม่มากก็จริง แต่ในสถานการณ์เช่นนี้นักศึกษาอาจมีเงินไม่เพียงพอที่จะมาจ่ายได้อย่างไรก็ตาม โครงการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนที่ได้จัดให้มีขึ้นนี้ มหาวิทยาลัยพยายามหาเงื่อนไขดีที่สุด โดยมีค่าธรรมเนียมพิเศษ ที่นักศึกษาน่าจะพอจ่ายได้และไม่เป็นภาระมากเกินไป โครงการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแบ่งเบาภาระแก่นักศึกษาให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น “ รศ.อัจฉรา  กล่าว

ต่อข้อถามถึงกรณีนักศึกษาที่ไม่มีเงินเดือน ซึ่งจะทำบัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสดไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ นั้น รศ.อัจฉรา กล่าวว่า  ทาง มสธ.มีแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาที่เดือนร้อนอยู่แล้ว โดยมีทุนการศึกษาให้นักศึกษา มสธ.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ปีละประมาณ 50 ทุนๆละ 6,000 บาท  อีกทั้งยังมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ที่ให้กู้ยืมมาเรียน มสธ.ได้ด้วย  นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2563  มสธ.ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญา จำนวน 800 บาท และยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพสำหรับนักศึกษาที่พักการเรียนเอาไว้ ซึ่งเดิมต้องเสียค่าพักการเรียนภาคการศึกษาละ500 บาท ให้สามารถกลับมาศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าพักการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบโควิด- 19 อีกทางหนึ่งด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น