อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

มส.ย้ำมติยังไม่ให้พระ-เณรไปต่างประเทศ

โฆษกพศ.เผย ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติ ยังไม่ให้พระ-เณร เดินทางไปต่างประเทศ พุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 14.35 น.

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีการหารือถึงการเดินทางไปต่างประเทศขของพระภิกษุสามเณรโดยทางสำนักงานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร(ศ.ต.ภ.) วัดสังเวชวิศยาราม ได้แจ้งมติที่ประชุมศ.ต.ภ. เมื่อวันที่ 15 ก.ค. อนุมัติพระภิกษุสามเณร 48 รูป เดินทางไปต่างประเทศเพื่อนมัสการปูชนียวัตถุสถาน กิจนิมนต์ และช่วยปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติมส.และกฎหมายบ้านเมืองกำหนด ซึ่งพศ.ได้มีหนังสือลงวันที่ 21 ก.ค. ถึงศ.ต.ภ. เพื่อโปรดพิจารณา เนื่องจากมส.ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. เห็นชอบงดการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณรเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ อย่างไรก็ตามทางศ.ต.ภ.ได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 ส.ค. แล้วมีมติว่าให้สามารถดำเนินการออกหนังสือเดินทางได้ ส่วนการอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมายของทางราชการโดยเคร่งครัด

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้หากพศ.มีหนังสือแจ้งกรมการกงสุลให้ดำเนินการตามมติศ.ต.ภ. จะทำให้พระภิกษุสามเณรสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ และมติมส.งดการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณรเป็นการชั่วคราว อาจไม่เป็นผล เพราะมติมส.ไม่สามารถบังคับใช้กับหน่วยงานราชการภายนอกได้ ทางพศ.จึงเห็นควรนำเสนอมส. เพื่อพิจารณาว่าทางพศ.จะทำหนังสือถึงกรมการกงสุล ตามมติศ.ต.ภ.ได้หรือไม่ โดยทางมส.ได้พิจารณาและมีมติว่า ขณะนี้ทางรัฐบาลยังไม่ได้มีการปลดล๊อคการเดินทางออกนอกประเทศ และมส.ยึดตามแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้นมส.ยังคงไม่อนุญาตให้พระภิกษุสามเณรเดินทางไปต่างประเทศ
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น