อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

วธ.เดินหน้าดัน1พัน"บวร On Tour"ในปีนี้

รมว.วธ หนุน บวร On Tour ชุมชนคุณธรรมฯ วัดนาหนอง ราชบุรี นำพลัง “บวร” ขับเคลื่อนสังคมสงบสุข ส่งเสริมวิถีชีวิตไท-ยวน ชูเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม-ประเพณี สร้างรายได้เข้าชุมชน พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.48 น.


เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาฯ “บวร On Tour” ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมี พระครูวินัยธรอำนาจ อนุภทฺโท เจ้าอาวาสวัดนาหนอง นายชยาวุธ จันทร นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ จ.ราชบุรี ผู้นำ “บวร” ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง คณะกรรมการ เด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับ
 

โดยมี นายสาโรจน์ มูลพวก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ผู้แทนพลังบวร บรรยายสรุปกระบวนการ และปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ชุมชนภาคภูมิใจในการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวทางคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร พร้อมนำชมศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี นิทรรศการการทอผ้าจกของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน ชมไร่แสวงสุข (เกษตรอินทรีย์/โฮมสเตย์) สะพานไม้ไผ่ (สระบัว-นาข้าว) และชมวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน ณ ต๋าหลาดไท-ยวน

นายอิทธิพล กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ วธ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ไปขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และเข้าถึงโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน นั้น วธ. จึงเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมฯ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการ บวร On Tour เพื่อพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นที่ชุมชนต้นแบบนำร่องจังหวัดละ 1 ชุมชน รวม 76 ชุมชน และพร้อมขยายเป้าหมายเป็น 1,000 ชุมชน ภายในปลายปีนี้


“ ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง จ.ราชบุรี เป็น 1 ใน 76 ชุมชนต้นแบบนำร่องที่มีความโดดเด่นใน 3 มิติ คือ ศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเพณีวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายไท-ยวน มีการสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตนไว้ให้คงอยู่ เช่น ภาษา อาหาร ประเพณี และการแต่งกาย มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร รักษาศีลทุกวันพระ และจัดปฏิบัติธรรมในช่วงวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ มีการจัดตั้งศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี วัดนาหนอง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายผ้าจก ผ้าพื้นเมืองของคนในชุมชน มีการจัดงานวัฒนธรรมและประเพณีเป็นประจำทุกปี เช่น ประเพณีบุญเดือน 3 (ตักบาตรข้าวต้มมัด) ประเพณีที่ 1 ปีมีครั้งเดียว ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมากว่า 82 ปี ประเพณีตักบาตรเทโว สงกรานต์ ถวายสลากภัตแด่พระสงฆ์ ซึ่งทำให้ชุมชนสงบสุขไม่มีปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด ลักขโมย อาชญากรรม เกิดขึ้นในชุมชน  ซึ่งเสน่ห์ของชุมชนฯ จะทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาเที่ยว“ รมว.วธ.กล่าว.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 58