อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

กสศ.ช่วยเณรยากจนรร.พระปริยัติฯสามัญ

สำนักพุทธฯ จับมือ กองทุนกสศ.ช่วยเณรยากจนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.21 น.


เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)
 พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานโครงการทดลองเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขและพัฒนาคุณภาพครู ในร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างพศ. กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษา(กสศ.)

โดย นายสุภกร กล่าวว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานของ กสศ.ด้านการช่วยเหลือสามเณรยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งด้านที่พักอาศัย อาหาร ค่าเดินทาง บางวัดไม่มีการสนับสนุนให้เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

อีกทั้งยังขาดแคลนทรัพยากรการเรียนการสอน ขาดสุขภาวะอนามัยที่ดี หากไม่เข้าไปช่วยเหลืออาจต้องขาดการศึกษาที่มีคุณภาพและความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมะจึงนำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

“กสศ.และพศ.จะทดลองนำร่องกับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม11 (ศรีษะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ) จำนวน 41 แห่ง สามเณร 1,500 รูป เพื่อหารูปแบบหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการช่วยเหลือ เนื่องจากพบว่ากลุ่มนักเรียนสามเณรไม่ได้พักอาศัยอยู่บ้านเหมือนกับนักเรียนในสังกัดสพฐ.” นายสุภกร กล่าว

ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบเครื่องมือและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเข้ามาช่วยเหลือเพื่อจัดสรรการช่วยเหลืออย่างตรงจุดและแม่นย้ำ โดยระหว่างทดลองจะนำระบบสารสนเทศมาตรวจสอบและรับรองข้อมูลเพื่อหาวิธีการคัดกรองหรือรูปแบบความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และขยายความช่วยเหลือทั้งหมดประมาณปี 2564 นอกจากนี้ กสศ.ยังดำเนินการพัฒนาคุณภาพกลุ่มครูและโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 50 โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านทักษะสัมมาชีพ บนพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน

รวมถึงพัฒนาคุณภาพครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้านทักษะอาชีพตามความถนัดอย่างมีศักยภาพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือศึกษาต่อสายอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เนื่องจากเชื่อว่าการศึกษาจะทำให้พ้นจากความยากจนได้
 
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.พศ.กล่าวว่า ปัจจุบันมีร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งหมด 408 แห่ง มีนักเรียนสามเณรรวม 34,634 รูป เปิดสอนระดับม.ต้นและม.ปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการแต่สามเณรกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส ครอบครัวยากจน 

ผู้ปกครองจึงพามาบวชเพื่อที่จะได้เรียนหนังสือ โดยหลังจากนี้จะสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) 
ที่มีร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสำรวจจำนวนสามเณรที่มีความยากจนตามเงื่อนไขของกสศ.อย่างเร่งด่วน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น