อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

'สมเด็จพระสังฆราช'นำสวด บท'รัตนสูตร'ปัดเป่า'โควิด'

สมเด็จพระสังฆราช นำสวดมนต์พร้อม 6 วัดนำร่องในกทม. ปัดเป่าไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชน พุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 17.24 น.


เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 25 มี.ค. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานนำคณะสงฆ์วัดราชบพิธฯ เจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่กำลังประสบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับที่วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรฯ นำคณะสงฆ์วัดบวรฯ เจริญพระพุทธมนต์พร้อมทั้งจัดทำน้ำพระพุทธมนต์เนื่องในพิธีดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติให้ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์บทดังกล่าว โดยกำหนดวัดนำร่องในส่วนกลางคือ 1.วัดราชบพิธฯ 2.วัดบวรฯ 3. วัดเทพศิรินทราวาส 4.วัดยานนาวา 5.วัดไตรมิตรวิทยาราม  และ6.วัดประยุรวงศาวาส ส่วนภูมิภาค  หนเหนือ กำหนดให้วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ หนตะวันออก วัดพระนารายณ์มหาราชจ.นครราชสีมา หนใต้ วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช เป็นวัดนำร่องการจัดกิจกรรม 

โดยมส. ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว โดยให้จัดเป็นการภายในหลังจากการทำวัตรของคณะสงฆ์แต่ละวัด ซึ่งการจัดที่นั่งของพระภิกษุ สามเณร ที่ร่วมพิธีจะปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยต้องนั่งห่างกัน ประมาณ 1 เมตร

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า สมัยพุทธกาล การระบาดของโรคก็เคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรัตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจ มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาด มส.จึงเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตร มาเจริญพระพุทธมนต์ และหลังจากวันที่ 25 มี.ค. วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศก็จะมีการสวดบทรตนสูตร หลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    99%
  • ไม่เห็นด้วย
    1%

บอกต่อ : 58